Detaljplaner aktuella

Detaljplaner aktuella

En av Miljö- och byggnadsförvaltningens uppgifter är att ta fram detaljplaner. Detaljplaner reglerar mark- och vattenanvändningen. Nedan redovisas aktuella detaljplaner

Detaljplan för fastigheterna Ryd 4:3 och Ryd del av 1:89 - Samråd från 30:e april 2019 till 21:e maj

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning  av den befintliga ICA-verksamheten på fastigheten Ryd 4:3 och del av Ryd 1:89. På grund av behovet av att utöka verksamheten planläggs del av 1:89 till kvartersmark. Detaljplanen är ute på samråd från den 30:e april till den 21:e maj 2019.

Sakägare, hyresgäster och bostadsrättshavare som är "rågrannar" till planområdet har rätt att yttra sig. erinran ska vara skriftlig och kan skickas med e-post till mbf@tingsryd.se eller vanlig post till Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 88, 362 22 TINGSRYD. Skriv Samråd detaljplan Ryd 4:3 och del av Ryd 1:89 i mejlet eller i brevet med fullständig namn och adress.

På grund av GDPR får fastighetsförteckningen inte redovisas på kommunens hemsida. Vill ni få tillgång till fastighetsförteckning kontakta kommunen på antingen mejl: mbf@tingsryd.se eller på telefonnummer: 0477-441 00. Nedan på sidan finns ett dokument som innehåller detaljplanens plankarta och ett dokument som innehåller plan- och genomförandebeskrivningen samt miljö- och konsekvensbedömningen.

Den som inte senast 2019-05-21 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-04-26