Detaljplaner aktuella

Detaljplaner aktuella

Ändring av detaljplan för Linneryd 24:4

Samrådet är nu avslutat. Inkomna synpunkter bearbetas och sammanställs i en samrådsredogörelse inför granskningsskedet.

Ändring av detaljplan för Ryd 4:3 och del av Ryd 1:89

Från och med den 2:e augusti till den 30:e augusti 2019 finns detaljplanen för Ryd 4:3 och del av Ryd 1:89 ute på granskning.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en expandering av dagligvaruverksamheten som ICA i Ryd bedriver. Det kommer innebära större verksamhetslokal och fler parkeringsplatser. En del av fastigheten Ryd 1:89 planläggs från att vara allmän platsmark till att vara kvartersmark för att möjliggöra expansionen. Detaljplaneförslaget strider emot gällande fördjupade översiktsplan för Ryd som redogör för att marken som planläggs för kvartersmark ska vara parkmark.

Skriftligt yttrande skall senast den 30 augusti 2019 ha inkommit via e-post: mbf@tingsryd.se eller via post: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 TINGSRYD.

Handlingarna finns under Granskningstiden 2019-08-02 till 2019-08-30 tillgängliga på:

  • Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd
  • Ryds bibliotek, Norra Hantverkaregatan 6, Ryd

På grund av GDPR får fastighetsförteckningen inte redovisas på kommunens hemsida. Vill ni få tillgång till fastighetsförteckning kontakta kommunen på antingen mejl: mbf@tingsryd.se eller på telefonnummer: 0477-441 00

Frågor besvaras av:

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman och planarkitekt Hjalmar Christensen, 0477-441 00

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-08-01