Detaljplaner aktuella

Detaljplaner aktuella

En av Miljö- och byggnadsförvaltningens uppgifter är att ta fram detaljplaner. Detaljplaner reglerar mark- och vattenanvändningen. Nedan redovisas aktuella detaljplaner .

Förslag till ny detaljplan för Näckrosen 1
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus. Planen omfattar idag BF – bostäder, friliggande. För att planen ska vara så flexibel som möjligt kompletteras användningen med C - centrumverksamhet utöver användning B - bostäder.

Planområdet är beläget norr om centrum i Tingsryds tätort. Planen ska redovisas för kommunstyrelsen, där politikerna ska ta beslut kring om planen kan antas.

Frågor gällande detaljplanen besvaras av
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 0477-441 00

Ny detaljplan för Väckelsång 9:81

Syftet med planen är att ändra områdets markanvändning från J – småindustri, hantverk och handel, dock ej livsmedelsförsäljning, till B – bostäder och C - centrumverksamhet samt att minska prickmarken (mark som inte får förses med byggnad). På så sätt ges fastigheten en mer flexibel användning.

Planområdet är beläget i centrala Väckelsång.

Samrådstiden pågår från 2019-01-30 till 2019-02-20.

Skriftligt yttrande skall senast den 20 februari 2019 ha inkommit till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 88

362 22 TINGSRYD

e-post: mbf@tingsryd.se

Den som inte senast 2019-02-20 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av:

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman och planarkitekt Birgitta Holgersson, 0477-441 00

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-01-30