Detaljplan Linneryd 24:4

Granskning av detaljplan för LINNERYD 24:4

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av anläggning för fjärrvärmeproduktion.

Planområdet är beläget strax norr om Linneryds samhälle.

Granskningstiden pågår från 2019-11-28 till 2019-12-19.

Skriftligt yttrande skall senast den 19 december 2019 ha inkommit till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 88

362 22 TINGSRYD

e-post: mbf@tingsryd.se

Den som inte senast 2019-12-19 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av:

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman och planarkitekt Birgitta Holgersson, 0477-441 00

Senast uppdaterad: 2019-11-27