Detaljplan för Dångebo 1: 31 m. fl.

Detaljplan Dångebo 1:31 m fl.

Tingsryds kommun, Kronobergs län

Från och med 2021-01-27 finns ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Dångebo 1:31 och del av Dångebo 1:7 ute på granskning. Planområdet är beläget i Dångebo samhälle och syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av en servicebyggnad som ska kunna nyttjas av Södra Sandsjös hembygdsförening. Syftet med detaljplanen är också att säkerställa bevarandet av den befintliga gårdsmiljön och mangården.

På grund av GDPR länkas inte fastighetsförteckningen på kommunens hemsida, utan skickas separat i mejl vid förfrågan. Övriga handlingar finns tillgängliga längst ner på denna sida.

Skriftligt yttrande skall senast 2021-02-17 ha inkommit via e-post: mbf@tingsryd.se eller via post: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 TINGSRYD.

Den som inte senast 2021-02-17 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av

Planarkitekt Hjalmar Christensen, 0477-441 38

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477-441 00

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Hjalmar Christensen

Planarkitekt