Detaljplan för Dångebo 1: 31 m. fl.

Detaljplan för Dångebo 1: 31 m. fl.

Från den 21 oktober till den 11 november ligger ett förslag till ny detaljplan för Dångebo 1:31 m fl. ute på samråd. Planområdet är beläget i Dångebo, norr om tätorten Konga och öster om sjön Södra Sandsjö. Syftet är att möjliggöra för byggnationen av ett servicehus som ska nyttjas av Södra Sandsjös hembygdsförenings medlemmar och besökare, samt bevara den befintliga kulturhistoriska miljön inom planområdet.

På grund av GDPR länkas inte fastighetsförteckningen på kommunens hemsida, utan skickas separat i mejl vid förfrågan. Övriga handlingar finns tillgängliga längst ner på denna sida.


Skriftligt yttrande skall senast den 11 november 2020 ha inkommit
via e-post: mbf@tingsryd.se eller via post: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 TINGSRYD.

Den som inte senast 2020-11-11 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Även om ni inte har några erinran skicka ändå gärna in att ni inte har några synpunkter. Namn och adress underlättar hanteringen. Tack!

Frågor besvaras av

Planarkitekt Hjalmar Zola Christensen, 0477-441 38

Miljö- och byggchef Camilla Norrman, 0477-441 00

Med vänlig hälsning

Hjalmar Zola Christensen

Planarkitekt