Detaljplan för del av Mårslycke 1:29

Detaljplan för del av Mårslycke 1:29

Detaljplan för del av Mårslycke 1:29

Från 2022-10-21 till 2022-11-11 var ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Mårslycke 1:29 ute på samråd. Planområdet är beläget ca 3 km väst om Tingsryds tätort i ett strandnära läge intill sjön Tiken. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 10 friliggande villor i Mårslycke. Detaljplanen utformas intill sjön Tiken och möjliggör för bostadsbebyggelse i ett strandnära läge intill Tingsryds tätort. Allmänhetens tillträde till strandlinjen säkerställs i detaljplanen samt bevarande av natur.

Kommunen håller nu på att sammanställa inkomna synpunkter, genomföra utredningar och göra ändringar i planhandlingarna.

Frågor besvaras av

Miljö- och byggnadschef Mariette Lovstedt, 0477-441 28
Planarkitekt Magnus Josefsson, 0477-441 38