Detaljplan för del av Mårslycke 1:29

Detaljplan för del av Mårslycke 1:29

Detaljplan för del av Mårslycke 1:29

Från och med 2022-10-21 finns ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Mårslycke 1:29 ute på samråd. Planområdet är beläget ca 3 km väst om Tingsryds tätort i ett strandnära läge intill sjön Tiken. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 10 friliggande villor i Mårslycke. Detaljplanen utformas intill sjön Tiken och möjliggör för bostadsbebyggelse i ett strandnära läge intill Tingsryds tätort. Allmänhetens tillträde till strandlinjen säkerställs i detaljplanen samt bevarande av natur.

Handlingarna finns under samrådstiden 2022-10-21 till 2022-11-11 tillgängliga på kommunens hemsida – se länk längst ner på denna sida.

Fysiska handlingar finns även tillgängliga på:

  • Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd.
  • Tingsryds bibliotek, Skyttegatan 2D, Tingsryd.

Skriftliga synpunkter ska senast den 11 november 2022 ha inkommit till:

  • E-post mbf@tingsryd.se
  • Miljö- och byggnadsförvaltningen
    Box 88
    362 22 TINGSRYD

Den som inte senast 2022-11-11 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477-441 28
Planarkitekt Birgitta Holgersson, 0477-441 71