Detaljplan för del av Tingsryd 14:1

Detaljplan för del av Tingsryd 14:1

Från och med 2021-02-25 finns ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Tingsryd 14:1 ute på samråd. Planområdet är beläget i Tingsryds tätort. Syftet med planen är att utöka användningen inom kvartersmark för att även omfatta sportanläggningar för att sedan kunna stycka av och sälja marken till Tingsryds Padel AB.

Handlingarna finns under samrådstiden 2021-02-25 till 2021-03-18 tillgängliga längst ner på denna sida. Det går även att ta del av handlingarna i Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd.

Skriftliga synpunkter ska senast den 18 mars 2021 ha inkommit till

E-post mbf@tingsryd.se
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 TINGSRYD

Den som inte senast 2021-03-18 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av:

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477-441 28
Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-441 13