Detaljplan för Dunshult 1:11

Detaljplan för del av Dunshult 1:11

Detaljplan för del av Dunshult 1:11

Från 2022-08-12 till 2022-09-05 var ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Dunshult 1:11 ute på samråd. Planområdet är beläget i Urshults samhälle. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av fem bostadshus i ett strandnära läge. Detaljplanen utformas på ett sätt som säkerställer djur- och växtlivets samt allmänhetens tillgång till strandlinjen.

Kommunen håller nu på att sammanställa inkomna synpunkter och göra eventuella ändringar i planhandlingarna.

Frågor besvaras av

Miljö- och byggnadschef, Mariette Lovstedt, 0477-441 28
Planarkitekt Matilda Mether, 0477-441 13