Detaljplan för Dunshult 1:11

Detaljplan för del av Dunshult 1:11

Detaljplan för del av Dunshult 1:11

Från och med 2022-08-12 finns ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Dunshult 1:11 ute på samråd. Planområdet är beläget i Urshults samhälle. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av fem bostadshus i ett strandnära läge. Detaljplanen utformas på ett sätt som säkerställer djur- och växtlivets samt allmänhetens tillgång till strandlinjen.

Handlingarna finns under samrådstiden 2022-08-12 till 2022-09-05 tillgängliga längst ner på denna sida.

 

Fysiska handlingar finns även tillgängliga på:

  • Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd.

Skriftliga synpunkter ska senast den 5 september 2022 ha inkommit till

E-post mbf@tingsryd.se
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 TINGSRYD

Den som inte senast 2022-09-05 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477-441 28
Planarkitekt Madeleine Erixon, 0477-441 38