Detaljplan för Linneryd 5:77>2

Detaljplan för Linneryd 5:77>2
Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan till att inte tillåta allmän trafik på Knapanäsvägen som går igenom Linneryd 5:77>1 och Linneryd 5:77>2. Istället ska marken planläggas som kvartersmark för industriverksamhet.

Planarbetet bedrivs som normalt planförfarande.

Planområdet är beläget strax norr om Linneryds samhälle.

Antagen 2020-09-21 och tillkännagivet på kommunens anslagstavla 2020-09-24. Ändring av detaljplan vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet tillkännagivits på kommunens hemsida om inget överklagande inkommit.

Frågor besvaras av
Miljö- och byggchef Camilla Norrman, 0477-441 28
Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-441 13

Senast uppdaterad: 2020-09-22