Detaljplan för Linneryd 5:77>2

Detaljplan för Linneryd 5:77>2
Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan till att inte tillåta allmän trafik på Knapanäsvägen som går igenom Linneryd 5:77>1 och Linneryd 5:77>2. Istället ska marken planläggas som kvartersmark för industriverksamhet.

Planarbetet bedrivs som normalt planförfarande.

Planområdet är beläget strax norr om Linneryds samhälle.

Granskningstiden pågår från den 2020-05-13 till 2020-06-03.

Skriftligt yttrande skall senast den 3 juni 2020 ha inkommit till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 TINGSRYD
e-post: mbf@tingsryd.se

Den som inte senast 2020-06-03 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av
Miljö- och byggchef Camilla Norrman, 0477-441 28
Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-441 13

Senast uppdaterad: 2020-05-11