Detaljplan för Närheten 1

Detaljplan för Närheten 1

Från och med 2021-09-01 finns ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Närheten 1 ute på samråd. Planområdet är beläget i Tingsryds tätort.

Syftet med planen är att möjliggöra förskoleverksamhet i två plan.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Handlingarna finns under samrådstiden 2021-09-01 till 2021-09-26 tillgängliga längst ner på denna sida. Fysiska handlingar finns även tillgängliga på Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd.

Skriftliga synpunkter ska senast den 26 september 2021 ha inkommit till:

E-post mbf@tingsryd.se
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 TINGSRYD

Den som inte senast 2021-09-26 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av
Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-44 113
Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477-44 100

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09