Detaljplan för Närheten 1

Detaljplan för Närheten 1

Kommunstyrelsen antog 2021-12-13 § 363 förslag till ny detaljplan för fastigheten Närheten 1 (Myrstackens förskola). Beslutet tillkännagavs på kommunens hemsida 2021-12-17. Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet tillkännagivits på kommunens hemsida om inget överklagande inkommit.

Planområdet är beläget i Tingsryds tätort.

Syftet med planen är att möjliggöra förskoleverksamhet i två plan.

Antagandehandlingar, beslut och överklagandehänvisning finns tillgängliga längst ner på denna sida.

Frågor besvaras av
Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-44 113
Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477-44 100

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-12-17