Detaljplan för Örjan 19

Ny detaljplan för ÖRJAN 19

 

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning utöka antalet bostäder i Tingsryds centrum. Förtätningen sker genom om- och tillbyggnad av aktuell fastighet.

Planarbetet bedrivs enligt standardförfarande. Planområdet är beläget i Tingsryds centrum.

Granskningstiden pågår från 2020-06-15 till 2020-07-20.

 

Skriftligt yttrande skall senast den 20 juli 2020 ha inkommit till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Box 88

362 22 TINGSRYD

e-post: mbf@tingsryd.se

 

Den som inte senast 2020-07-20 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

 

Frågor besvaras av Miljö- och byggnadsförvaltningen, 0477-441 00