Detaljplan för Tingsryd 3:14 - Orthex

Detaljplan för Tingsryd 3:14 - Orthex

Från och med 2021-10-21 finns ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Tingsryd 3:14 ute på samråd. Planområdet är beläget i Tingsryds tätort.

Syftet med detaljplanen är att förbättra logistikförutsättningarna inom industriverksamheten och ta bort delar av den prickmark som förhindrar utbyggnadsmöjligheterna inom fastigheten Tingsryd 3:14. En ny enkelriktad infart vid den sydöstra delen av planområdet tillkommer med syftet att omdirigera transporter av inkommande material till produktionen.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Handlingarna finns under samrådstiden 2021-10-21 till 2021-11-11 tillgängliga längst ner på denna sida. Fysiska handlingar finns även tillgängliga på Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd.

Skriftliga synpunkter ska senast den 11 november 2021 ha inkommit till:

E-post mbf@tingsryd.se
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 TINGSRYD

Den som inte senast 2021-11-11 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av
Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477-441 00
Planarkitekt Birgitta Holgersson, 0477-441 71

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-10-20