Detaljplan för del av Tingsryd 4:95

Del av Tingsryd 4:95

Från och med 2023-06-27 finns ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Tingsryd 4:95 ute på samråd. Planområdet är beläget i utkanten av Tingsryds tätort intill sjön Tiken, direkt sydost om korsningen mellan riksväg 27 och länsväg 120. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra detaljhandel och verksamheter i Tingsryds tätort. Planområdet ska, utöver biltrafikanter, vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik. Dagvattnet avses nyttjas som en resurs vid områdets gestaltning och öppna dagvattenlösningar möjliggörs i syfte att bidra dels till gestaltningskvalitéer och växtlighet, dels till ett effektivt lokalt omhändertagande av dagvatten.

Handlingarna finns under samrådstiden 2023-06-27 till 2023-08-21 tillgängliga längst ner på denna sida. Fysiska handlingar finns även tillgängliga på Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd.

Skriftliga synpunkter ska senast den 21 augusti 2023 ha inkommit till:

E-post mbf@tingsryd.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 TINGSRYD

Den som inte senast 2023-08-21 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av

Miljö- och byggnadschef Mariette Lovstedt, 0477-441 00
Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-441 122

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2024-02-16