Detaljplan Tingsryd 14:1 m fl. "Örnenplanen"

Detaljplan För Tingsryd 14:1 m fl. "Örnenplanen"

Planområdet är beläget i Tingsryds tätort.

Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av flerbostadshus i en central del av Tingsryds tätort. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra centrumverksamhet och en familjecentral.

Kommunstyrelsen antog 2021-12-13 § 364 förslag till ny detaljplan för del av Tingsryd 14:1 och del av Örnen 13. Beslutet tillkännagavs på kommunens hemsida 2021-12-17. Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet tillkännagivits på kommunens hemsida om inget överklagande inkommit.

Antagandehandlingar, beslut och överklagandehänvisning finns tillgängliga längst ner på denna sida.

Frågor besvaras av
Planarkitekt Madeleine Erixon, 0477–441 38
Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477–441 28

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-12-17