Detaljplan Tingsryd 14:1 m fl. "Örnenplanen"

Detaljplan För Tingsryd 14:1 m fl. "Örnenplanen"

Från och med den 11 september 2020 finns ett förslag till ny detaljplan för Tingsryd 14:1 m fl.  Planområdet är beläget i den centrala delen av Tingsryd tätort. Området gränsar till Södra Storgatan i väst i närheten av simhallen Kaskad, Dackegatan i öst, vårdboendet Örnen i norr samt Lokgatan i söder. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation av flerbostadshus i en central del av Tingsryds tätort. Utifrån Tingsryd kommuns bostadsförsörjnings-program från 2018 behövs fler lägenheter i Tingsryds tätort, vilket denna detaljplan syftar till att kunna möjliggöra.

Från den 11 september 2020 till den 5 oktober 2020 finns ett förslag till ny detaljplan för Tingsryd 14:1 m fl. tillgänglig på Tingsryd kommuns hemsida, i kommunhuset Torggatan 12 och i Tingsryds bibliotek Skyttegatan 2D. På grund av GDPR länkas inte fastighetsförteckningen på kommunens hemsida, utan skickas separat i mejl vid förfrågan. Övriga handlingar finns tillgängliga längst ner på denna sidan.


Skriftligt yttrande skall senast den 5 oktober 2020 ha inkommit
via e-post: mbf@tingsryd.se eller via post: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 TINGSRYD.

Den som inte senast 2020-10-05 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Även om ni inte har några erinran skicka ändå gärna in att ni inte har några synpunkter. Namn och adress underlättar hanteringen. Tack!

Frågor besvaras av

Planarkitekt Hjalmar Zola Christensen, 0477-441 38

Miljö- och byggchef Camilla Norrman, 0477-441 00

Med vänlig hälsning

Hjalmar Zola Christensen

Planarkitekt

Senast uppdaterad: 2020-09-08