Granskning Ryd 4:3 och del av Ryd 1:89 - Ica i Ryd

Ändring av detaljplan för Ryd 4:3 och del av Ryd 1:89

Från och med den 25:e september till den 16:e oktober 2019 finns detaljplanen för Ryd 4:3 och del av Ryd 1:89 ute för granskning.

På grund av en utvidgning av planområdet och en förändring av befintlig utfart på Storgatan skickas planförslaget ut igen för en andra granskning. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en expandering av dagligvaruverksamheten som ICA i Ryd bedriver. Det kommer innebära större verksamhetslokal och fler parkeringsplatser. En del av fastigheten Ryd 1:89 planläggs från att vara allmän platsmark till att vara kvartersmark för att möjliggöra expansionen. Detaljplaneförslaget strider emot gällande fördjupade översiktsplan för Ryd som redogör för att marken som planläggs för kvartersmark ska vara parkmark.

Skriftligt yttrande skall senast den 25:e september 2019 ha inkommit via e-post: mbf@tingsryd.se eller via post: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 TINGSRYD.

Handlingarna finns under Granskningstiden 2019-09-25 till 2019-10-16 tillgängliga på:

  • Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd
  • Ryds bibliotek, Norra Hantverkaregatan 6, Ryd

På grund av GDPR får fastighetsförteckningen inte redovisas på kommunens hemsida. Vill ni få tillgång till fastighetsförteckning kontakta kommunen på antingen mejl: mbf@tingsryd.se eller på telefonnummer: 0477-441 00

Frågor besvaras av:

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman och planarkitekt Hjalmar Christensen, 0477-441 00

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-09-23