Detaljplan Ryd 4:3 och del av Ryd 1:89 har vunnit laga kraft

Detaljplan Ryd 4:3 m fl. har vunnit laga kraft

Förslaget till detaljplan för Ryd 4:3 och del av Ryd 1:89, har antagits av Kommunfullmäktige 2019-12-09, § 228. Detaljplanen vann laga kraft den 1 januari 2020 och kan nu genomföras enligt plan- och genomförandebeskrivningen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vid frågor kontakta telefon: 0477 - 441 38 eller mejl: hjalmar.christensen@tingsryd.se

Hjalmar Christensen

Planarkitekt