Meddelande om antagande av detaljplan för Dångebo 1:31 med flera

Detaljplan Dångebo 1:31 m fl.

Meddelande om antagande

Förslaget till ny detaljplan för Dångebo 1:31 med flera. har antagits av Kommunstyrelsen 2021-04-01 § 104. Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2021-04-07.

Antagandehandlingar och överklagandehänvisning finns tillgängliga längst ner på denna sida. I Granskningsredogörelsen kan du läsa hur kommunen tagit ställning till inkomna synpunkter. 

Frågor besvaras av

Planarkitekt Hjalmar Christensen, 0477-441 38

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477-441 00

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Hjalmar Christensen

Planarkitekt