Upphävande av detaljplan för del av Karsahult 1:46 m.fl.

Upphävande av detaljplan för del av Karsahult 1:46 m.fl.

Syftet är att genom upphävande av del av detaljplan möjliggöra inrättande av ett naturreservat.
Planområdet är beläget nordväst om Fridafors samhälle.

Beslut om att upphäva del av detaljplan togs av Kommunfullmäktige 2020-12-07 och beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2020-12-14. Beslutet vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet tillkännagivits på kommunens hemsida om inget överklagande inkommit.

Nedan kan du ta del av planhandlingarna samt samrådsredogörelsen som är det dokument där inkomna synpunkter besvaras.

Frågor besvaras av

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477-441 28

Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-441 13

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2020-12-14