Mark och exploatering

Mark och exploatering

Förvaltning av kommunens mark

Tekniska avdelningen förvaltar kommunens exploateringsmark, förhandlar om köp och försäljning av mark samt upprättar överlåtelsehandlingar såsom köp- och fastighetsregeringsavtal och övriga fastighetsavtal och övriga fastighetsjuridiska avtal.

Jakt och fiske

Kommunen upplåter jakt- och fiskerätter. En förutsättning för upplåtelse är att man är boende inom kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för jakt- och fiskerätt. Tekniska avdelningen handlägger ansökan om upplåtelse.

Markupplåtelse

Tillstånd att använda offentliga platser behövs om utnyttjandet av platsen avser annat än vad platsen upplåtits för eller den användning som är allmänt vedertagen.

Det är polisen som ger tillståndet. Ansökan bör lämnas in i god tid, senast två veckor innan du vill hyra platsen.

Polisen lämnar sedan ansökan vidare till Tingsryds kommun som säger ja (tillstyrker) eller säger nej (avslår) till ansökan/tillståndet och lämnar eventuella villkor för nyttjandet.

Länk till polisens hemsida för att ansöka om att använda offentlig plats.

Granbarkborrar

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar.
Barkborren gnager sig in i barken där ägg läggs. Efter en dryg vecka kläcks äggen och larverna börjar äta av innerbarken. Larverna förpuppas och nykläckta skalbaggar lämnar det angripna trädet. Vanligtvis hinner granbarkborren med en generation per år och de nya skalbaggarna övervintrar för att föröka sig nästa sommar. Men under varma sommar, såsom 2018 och 2019, kan barkborrarna hinna med flera generationer. Angrepp kan identifieras hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik under maj till augusti.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2024-01-12