Översiktsplanering

Översiktsplanering

Det är en kommunal angelägenhet att besluta om hur mark- och vattenområden skall användas. Det görs genom fysisk planering med stöd av plan- och bygglagen - även kallat översiktsplanering!

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen och visar grunddragen i användningen av mark- och vatten-områden och hur bebyggelsen skall utvecklas, genom såväl nybyggande som bevarande. Översiktsplanen skall också visa hur riksintressen skall tillgodoses inom kommunen. På detta sätt fungerar översiktsplanen som vägledning för den mer detaljerade planeringen.

Just nu pågår arbete med att lägga fram en ny översiktsplan då den förra, som vann laga kraft i februari 2007, ska förnyas. Den nya översiktsplanen som planeras vara klar till 2017 kommer, till skillnad från den nuvarande översiktsplanen, att vara av mer strategisk karaktär. Dokumentet som är ett långsiktigt strategiskt dokument ska ha demokratisk grund. En viktig del i arbetet för översiktsplan 2016 har därför varit dialog, delaktighet och demokrati och under tre tillfällen har kommunen därför bjudit in medborgarna att komma med sina åsikter. En översiktsplan bygger avslutningsvis också på att stärka politiska ambitioner och visioner i kommunen. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är alltså i full gång. Om du vill lämna dina förslag till kommunens nya översiktsplan, välj gärna mellan följande alternativ:

  • Maila till kommunen kommunen@tingsryd.se
  • Gör inlägg på Tingsryds kommuns sida på Facebook
  • Ring 0477-441 21, Laila Jeppsson Kommunchef
  • Ta kontakt med politiker som du känner

Vi vill gärna få in dina synpunkter!

Den nya översiktsplanen går att läsa om ni klickar på "Översiktsplan 2016- samråd" och den gällande finns under "Gällande översiktsplan". Att arbeta fram en översiktsplan är en lång process som kräver många insatser från både kommunen och andra aktörer i det civila samhället.

 

Ytterligare information om framtagandet av översiktsplan 2016