Översiktsplanering

Översiktsplanering

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen och visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och hur bebyggelsen skall utvecklas, genom såväl nybyggande som bevarande. Översiktsplanen skall också visa hur riksintressen skall tillgodoses inom kommunen. På detta sätt fungerar översiktsplanen som vägledning för den mer detaljerade planeringen.En översiktsplan bygger avslutningsvis syftar även till att stärka politiska ambitioner och visioner i kommunen.

Just nu pågår arbete med att lägga fram en ny översiktsplan då den förra, som vann laga kraft i februari 2007, ska förnyas. Den nya översiktsplanen som planeras vara klar till 2017 kommer att vara av mer strategisk karaktär. D

För att läsa mer om gällande eller förslag till ny översiktsplan se underflikarna till höger.