Översiktsplanering

Översiktsplanering

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen och visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och hur bebyggelsen skall utvecklas, genom såväl nybyggande som bevarande. Översiktsplanen skall också visa hur riksintressen skall tillgodoses inom kommunen. På detta sätt fungerar översiktsplanen som vägledning för den mer detaljerade planeringen. En översiktsplan syftar även till att stärka politiska ambitioner och visioner i kommunen.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09