Planeringsstrategi

Planeringsstrategi

Den 1 april 2020 tillkom en lagändring i 3 kap plan- och bygglagen (PBL) om hur aktualitetsprövningen av översiktsplanen ska genomföras. Lagändringen innebär krav på att kommunen ska ta fram och anta en planeringsstrategi inom 24 månader efter ett ordinarie val. Med hänsyn till lagkravet väljer Tingsryds kommun att anta en planeringsstrategi trots att det redan finns ett beslut på att upprätta en ny översiktsplan.

Tingsryds kommuns planeringsstrategi för Översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige 2023-05-15 § 65. I planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar som är av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Kommunen ska även bedöma i vilken utsträckning översiktsplanen och de tematiska tilläggen är aktuella. Syftet med planeringsstrategin är att hålla översiktsplanen aktuell och att översiktsplanearbetet ska förbli kontinuerligt och framåtsyftande.

Den sammanfattade bedömningen av den antagna planeringsstrategin är att kommunen är i behov av att ta fram en ny översiktsplan för att uppfylla innehållskraven i plan- och bygglagen. Det finns även ett behov av att revidera flera av de tillhörande strategiska dokumenten för att relatera till nya planeringsförutsättningar och behov.