Planprogram Mårslycke

MEDDELANDE OM SAMRÅD
Planprogram Mårslyckeområdet

Från och med 30 november 2020 finns ett förslag till planprogram för fastigheten Mårslycke 1:29 m.fl. i Tingsryds samhälle.

Planområdet omfattar en del av marken väster om sjön Tiken och ligger i direkt anslutning till Tingsryds tätort. Området består idag av skogsmark, spridd bostadsbebyggelse, stallar och beteshagar med hästnäring, förskola, badplats och ett campingområde. Syftet med planprogrammet är att utreda lämplig markanvändning inom området och att översiktligt behandla frågor som rör bebyggelse, trafik, miljö och genomförande. Med stöd av planprogrammet och de synpunkter som kommer in under samrådstiden, kan sedan en eller flera detaljplaner utarbetas.

Ett tidigare förslag har varit ute på samråd under 2019-11-28 till 2020-01-13. Synpunkterna som inkom har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Detta har lett fram till vissa förändringar i programkartan och plan- och genomförandebeskrivningen.

De uppdaterade handlingarna finns under samrådstiden 2020-11-30 till 2021-01-08 tillgängliga nedan på sidan samt i medborgarkontoret.

Den som inte senast 2021-01-08 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av:

Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-441 13
Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477 - 441 28

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2020-11-26