Planprogram Mårslycke

MEDDELANDE OM SAMRÅD
Planprogram Mårslyckeområdet

Den 27 november klockan 18.30 – 20.00 i Wasaskolans Aula, Linnerydsvägen 8, Tingsryd, kommer ett förslag på ett planprogram för Mårslyckeområdet presenteras för allmänheten i ett öppet samråd där alla är välkomna. Därefter pågår en samrådstid från och med den 28 november till den 13 januari 2020 där synpunkter på förslaget kan skickas in skriftligt till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Planområdet omfattar en del av marken väster om sjön Tiken och ligger i direkt anslutning till Tingsryds tätort. Området består idag av skogsmark, spridd bostadsbebyggelse, stallar och beteshagar med hästnäring, förskola, badplats och ett campingområde. Syftet med planprogrammet är att utreda lämplig markanvändning inom området och att översiktligt behandla frågor som rör bebyggelse, trafik, miljö och genomförande. Med stöd av planprogrammet och de synpunkter som kommer in under samrådstiden, kan sedan en eller flera detaljplaner utarbetas.

Handlingarna finns under samrådstiden 2019-11-28 till 2020-01-13 tillgängliga nedan på sidan. Planprogrammet består av ett textdokument kallat planprogram och en plankarta som redogör för den tänkta framtida markanvändningen inom området.

Den som inte senast 2020-01-13 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Även om ni inte har några erinran skicka ändå gärna in att ni inte har några synpunkter. Namn och adress underlättar hanteringen. Tack!

Frågor besvaras av

Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-441 13

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-11-15