Fiskestadsjön LOVA-projekt

Fiskestadsjön - ett LOVA-projekt

Tingsryds kommun deltar i ett lokalt vattenvårdsprojekt, LOVA, för att undersöka Fiskestadsjön och dess våtmarker i Väckelsång.

Tingsryds kommun har hos Havs- och vattenmyndigheten ansökt och beviljats anslag med 980 000 kr för att göra en förstudie inför anläggandet av våtmarker vid Fiskestadsjöns in- och utlopp samt reglering av Eskilaån. Ett villkor är att vattenlevande organismer inte ska hindras i sina vandringar upp och nerströms. Förstudien genomförs som ett LOVA-projekt (Lokalt vattenvårdande) av Tingsryds kommun under tiden 2019-03-30 till 2021-11-30 och en särskild projektgrupp med representanter för markägare och byalagen runt sjön, LRF, Bräkneåns Vattenråd samt Fiskestad- och Kroksjöns Fiskevårdsområdesförening har bildats.

Inbjudan till informationsmöte för fastighetsägare och allmänhet

Datum och tid: måndagen den 1 november 2021 klockan 18.30

Plats: Björkeborg, Väckelsång.

Mer information: Inbjudan till informationsmöte

Bakgrund

Fiskestadsjön ingår i Bräkneåns vattensystem och påverkar i hög grad dess vattenkvalité och flöden. Vattenkvalitén har mätts i 20 år och visar att brunt, humusrikt vatten med lågt ph-värde och höga halter av kväve och fosfor rinner in i Fiskestadsjön via Nistenkanalen och lämnar sjön via Eskilaån med mindre extrema värden. Liknande processer sker i sjöarna Ygden och Tiken nedströms. Ändå når uppskattningsvis flera ton kväve och fosfor Östersjön bara via Bräkneån, vilket i sin tur bidrar till utbredningen av döda bottnar i Östersjön. Därför behövs effektivare åtgärder för att motverka övergödningen i våra vattendrag. Ett sådant sätt är anläggandet av våtmarker.

Fiskestadsjön har under senare år nått allt lägre vattennivåer. Sensommaren 2018 uppmättes vattennivån som lägst 134,38 meter över havet (m ö h). Gräs växte på nya sandbankar. Slyet tog fart i strandgräset. Sjön blev mindre. Eskilaån torkade ut och fisken dog. Liknande fenomen kunde man studera i flera kringliggande sjöar, för det året var årsnederbörden bara hälften mot vad den brukar vara. Den sommaren kunde man inte komma ut med båtar ifrån Söftestorps by eller Kåranäs semesterby.

I februari 2018 uppmättes 135,42 m ö h i Fiskestadsjön. Vårfloden kommer tidigt nuförtiden, men på några veckor sjunker det mesta undan. Det betyder att vattenytan varierar på en meter under ett år i en sjö som har ett uppskattat medeldjup på 1,2 meter.

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd
till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.

LOVA-projektet

Detta LOVA-projekt syftar även till att jämna ut flödena i Fiskestadsjön och Eskilaån. Att undvika de låga vattennivåerna hindrar igenväxningen. Att mildra de extremt höga nivåerna skulle gynna skogsbruket. Att buffra vatten inför växtperioden, då de flesta diken är torra, och reglera Eskilaån, så att där alltid finns ett minimiflöde skulle gynna fisket i ån och ekosystemet i hela Bräkneåns vattensystem nerströms.

Ägare av Eskilaån, med rätt att släppa ut vatten ur Fiskestadsjön, är Fiskestadsjöns sjösänkningsföretag, senare kallat Eskilaåns kanalbolag. Tidigare fanns det dammluckor vid Eskilakvarn som reglerade vattennivån i sjön. Efter en lantmäteriförrättning gjord 1882 hade kvarnägaren rätt att sänka sjön ”5 fot från inhuggna märken” alltså nästan 1,5 meter. Inhuggna märken har hittats på en nivå av 136,26 m ö h. Sjösänkningen gjorde det möjligt att anlägga flera hundra hektar mossodlingar runt sjön, mestadels i Fiskestad by, och att torrlägga sjön Nisten. Idag är dammluckorna borttagna, mossarna som odlades upp har sjunkit en meter och efter de sista fördjupningarna av Eskilakanalen under 1960-talet har Eskilaåns Kanalbolag blivit alltmera inaktivt. Dess cirka 70 delägare företrädes idag av en interimsstyrelse.

Upphandling av Carl-Johan Månsson, C-J Natur som huvudkonsult för LOVA-projektet

Tingsryds kommun och konsultföretaget C-J Natur har 2021-05-17 tecknat avtal om Konsultupphandling till LOVA-projekt för Fiskestadsjön. Uppdraget i de upphandlade konsulttjänsterna kan sammanfattas i följande tio punkter:

  1. Utredning och åtgärdsredovisning av åtgärdsförslag som kan minska näringsbelastningarna i Fiskestadsjön och därmed övriga vattendrag inom Bräkneåns avrinningsområde. Utredning angående möjligheterna att anlägga våtmarker samt andra näringsreducerande och vattenförbättrande anläggningar runt Fiskestadsjön ingår således i uppdraget. Tingsryds kommun välkomnar här utredarens initiativ till nya och/eller andra perspektiv och förslag som projektägaren inte hittat.
  1. Hydrologisk undersökning av Fiskestadsjöns in- och utflöden med förslag på lämpliga vattennivåer vid höga, normala och låga flöden, förslag till lägstanivå i Fiskestadsjön samt en belysning av Fiskestadsjöns roll i Bräkneåns vattensystem. Detta förslag på ny vattenhushållning ska väga in frågan om behov av buffring av vatten för att upprätthålla Eskilaåns och Bräkneåns kontinuerliga vattenflöden.
  1. Utreda möjligheterna för att bibehålla vattennivån i Fiskestadsjön. Ekologisk och hydromorfologisk status får inte påverkas negativt genom att vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer skapas.
  1. Föreslå lämpliga platser och modeller för framtida reglering av Fiskestadsjön utan att vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer tillskapas i Eskilaån. Utreda och framlägga förslag på lämpliga åtgärder som kan resultera i att Fiskestadsjön kan bestå som insjö med öppet vatten.
  1. Utreda och framlägga förslag på lämpliga åtgärder som kan förbättra Fiskestadsjöns ekologiska status.
  1. Medverka vid 3 möten med projektorganisationen samt ett allmänt möte med fastighetsägare och allmänhet. Möte med projektorganisationen sker i kommunalkontoret, Torggatan 12 i Tingsryd och ett allmänt möte sker på kvällstid i samlingslokalen Björkeborg i Väckelsång. Coronapandemin kan föranleda behov av andra upplägg för genomförande av möten med berörda.
  1. Vid behov föreslå ytterligare provtagningar för att komplettera utredningen.
  2. LOVA-projektet förväntas även bidra till en ökad förståelse och kunskap hos lokalbefolkningen om Fiskestadsjöns status, behovet av att vidta åtgärder och vilken betydelse det har för Fiskestadsjön och hela Bräkneåns avrinningsområde. Därför behövs en digital presentation av förstudien med sjöägare och allmänhet som målgrupp. Ett pedagogiskt material att använda i flera sammanhang där LOVA-projektets logga ingår.
  1. En vattenreglerande verksamhet i Eskilaån fordrar en tillståndsansökan hos Mark- och miljödomstolen. Därför ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Det är viktigt att förstudien kan motivera en föreslagen vattenreglering och tjäna som underlag vid en tillståndsansökan och innehåller de provtagningar och den kunskapsinsamling som behövs i det sammanhanget.

Utredningsområdet har utökats till att omfatta själva Fiskestadsjön och fler vatteninflöden. Således har en viss förskjutning skett inom ramen för LOVA-projektet. Det är inte längre enbart Horsholmaviken och Eskilaviken som är intressanta att titta på för reducering av övergödning. I LOVA-projektet har Tingsryds kommun därför valt att titta på Fiskestadsjöns ekologiska status.

Konsulten Carl-Johan Månsson har arbetat med utredningen under sommaren 2021.
Utredningsrapporterna är lämnade i oktober 2021 och består av följande delar:

- Slutrapport med alla förslagen med mera - 98 sidor.

- Sammanfattande rapport  - 7 sidor med bilder.

- Bilaga med framtagna dokument och underlag som använts samt foton från fältet  - 35 sidor.

Kontaktuppgifter

Projektsamordnare                   Anders Blomquist      0767 93 33 27    andblom53@gmail.com

Projektledare                             Jörgen Larsson           0477 441 16    jorgen.larsson@tingsryd.se

Information om LOVA-projekt HÄR.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-10-20