Utveckling av biologisk mångfald - ett LONA-projekt

Utveckling av biologisk mångfald - ett LONA-projekt

Biologisk mångfald är ett fokusområde i det miljöprogram som togs fram i februari 2022. Som en del i måluppfyllelsen har Tingsryds kommun därför genomfört ett så kallat LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningen). Resultatet av projektet är en handlingsplan för biologisk mångfald, ängsblommor på två kommunala ytor i Tingsryd och Linneryd samt arbete med information om biologisk mångfald och pollinatörer.

Tingsryds kommuns miljöprogram 2022–2027 togs fram av miljö- och byggnadsförvaltningen och antogs av kommunfullmäktige i februari 2022. Miljöprogrammet fokuserar på den miljömässiga delen av hållbarhet med mål inom fyra områden; minskad klimatpåverkan, hållbara livsmiljöer, friskt vatten och biologisk mångfald. Ansvaret för måluppfyllelse är fördelat på olika delar inom hela kommunorganisationen.

Inom området biologisk mångfald har kommunstyrelsen ansvar för ett flertal mål. Initiativet till LONA-projektet ”Utveckla biologisk mångfald i Tingsryds kommun” kom därför som ett sätt att konkretisera arbetet mot en uppfyllelse av målen.

Kommunen har i LONA-projektet under 2023 arbetat med att ta fram en handlingsplan för biologisk mångfald, sått två kommunala ytor med ängsblommor, en i Tingsryd och en i Linneryd, samt arbetat med information om biologisk mångfald och pollinatörer.

Syftet med handlingsplanen är att skapa tydligare förutsättningar för arbetet med biologisk mångfald i Tingsryds kommun fram till och med 2027 när nuvarande miljöprogram har sitt avslut. Handlingsplanen innehåller en genomgång av samtliga mål från miljöprogrammet inom området biologisk mångfald.

Informationsinsatsen kring biologisk mångfald och pollinatörer har bestått i ett start-kit till allmänheten med en fröpåse och informationsblad och ett event tillsammans med Naturskyddsföreningen under Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Informationsskyltar ska också avslutningsvis sättas upp i anslutning till de två ytorna som såtts med ängsblommor.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt har varit medfinansiär för genomförandet av projektet.