Avgifter och bestämmelser

Avgifter och bestämmelser

Vad gäller och vad kostar det med vatten och avlopp från kommunen?

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter enligt taxa för Tingsryds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

VA-taxa

Brukningsavgift är den avgift som anslutna till kommunalt vatten och/eller avlopp betalar årligen. Anläggningsavgift, även kallad anslutningsavgift, är den kostnad som fastighetsägaren betalar när fastigheten ansluts till kommunalt vatten. Läs mer om anläggningsavgiften under ”Ansluta till kommunalt VA”.

VA-verksamheten baseras helt på avgifter från kommunens VA-abonnenter. Det betyder att inga skattemedel används och att verksamheten inte är vinstdrivande. Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter. Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader så som lån och räntor, samt administration. De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om nya taxor.

Mer information finns i dokumentet "VA-taxa", längst ned på sidan.

Allmänna bestämmelser Vatten och Avlopp

Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) är det som reglerar kommunens och kundens skyldigheter kring till exempel leverans, VA-installationer och underhåll, samt avgifter och anslutningar till det allmänna VA-nätet. Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp antas av kommunfullmäktige.

Mer information finns i dokumentet "Allmänna bestämmelser Vatten och Avlopp (ABVA)", längst ned på sidan.


Exempel kostnad för en bostad med genomsnittlig årsförbrukning:

Brukningsavgifter Tingsryds kommun Kr/år Kr/månad Öre/liter
Normalhushåll villa (typhus A) 7 728 644 5.2
Lägenhetshushåll (typhus B) per lägenhet 4 944 412 3.7

Typhus A är ett enfamiljshus med 150 m2, våningsyta inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2 000 m3/år och 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h.


Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2018-07-16