Avgifter och bestämmelser

Avgifter och bestämmelser

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter enligt taxa för Tingsryds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

VA-taxa

VA-verksamheten baseras helt på avgifter från kommunens VA-abonnenter. Det betyder att inga skattemedel används och att verksamheten inte är vinstdrivande. Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter. Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader så som lån och räntor, samt administration. De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om nya taxor.

Anläggningsavgift, även kallad anslutningsavgift, är den kostnad som fastighetsägaren betalar när fastigheten ansluts till kommunalt vatten. Läs mer om anläggningsavgiften under ansluta till kommunalt VA

Brukningsavgifter betalas av alla som är anslutna till kommunalt vatten, spill och/eller dagvatten. Den består av fast årsavgift och dels av en rörlig avgift baserat på avläst mängd vatten och tomtyta.

För en villa med kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten är den sammanlagda fasta årlig brukningsavgift

3.876 kr år inkl. moms.

Rörlig brukningsavgift per kubikmeter ( inkl. moms)

Vatten & avlopp (spillvatten): 30,42 kr/m3
Vatten:   12,17 kr/m3
Avlopp (spillvatten): 18,25 kr/m3

Hur stor den rörliga delen blir beror på hur mycket vatten som förbrukas i hushållet. En genomsnittlig förbrukning i en villa är 150 kubikmeter på ett år, som kostar totalt 4.563 kr. Mer information finns att läsa i dokumentet VA-taxa längst ned på sidan.

Allmänna bestämmelser Vatten och Avlopp

Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) är det som reglerar kommunens och kundens skyldigheter kring till exempel leverans, VA-installationer och underhåll, samt avgifter och anslutningar till det allmänna VA-nätet. Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp antas av kommunfullmäktige.

Mer information finns i dokumentet Allmänna bestämmelser Vatten och Avlopp (ABVA), längst ned på sidan.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2021-09-08