Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplan

En strategisk och långsiktig VA-planering som omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten är kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som vi står inför.

VA-planen ska ge Tingsryds kommun en ändamålsenlig och effektiv hantering av vatten och avlopp både i tätorterna och på landsbygden.

Planen har tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, samt genom workshop med politiker och tjänstepersoner, under åren 2017-2020.

Huvudsyftet med VA-planen är att invånarna i kommunen ska ha ett bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Planen har sin utgångspunkt i VA-policy, lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner. I VA-handlingsplanen finns en bedömning av vilka områden som kan ha behov av att byggas ut med kommunalt VA. Bedömningen gav bara ett område som behöver utredas vidare.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2021-10-19