Om kultur och fritid

Om kultur och fritid

Tjänstemannaorganisation

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för många av de olika verksamheterna inom kultur- och fritidsområdet. Det handlar exempelvis om skötseln av anläggningar, handläggning av föreningsärenden, bokning av inomhusanläggningar, arrangerande av festivaler och kulturevent, frågor om sponsring m.m.  På kommunledningsförvaltningen är det främst Utvecklingsavdelningen som ansvarar för frågorna men vissa delar av arbetet sker även hos andra avdelningar som t.ex. Tekniska avdelningen.

Bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningen ansvarar för biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet.

Den politiska organisationen

Kultur- och fritidsutskottet
Kultur- och fritidsutskottet ska:

 • Fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer
 • Svara för kommunens uppgifter enligt lotterilagen
 • Marknadsföra kommunen via evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur och därmed bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen
 • Svara för vandringsleder, kanotleder och cykelleder
 • Hantera ärenden rörande konst, musik, film, teater, fotografi, dans, folkbildning, museiverksamhet och andra kulturella sektorer
 • Stimulera det arbete som föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet bedriver, genom ett nära samarbete med dessa
 • Förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk
 • Svara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader samt vara rådgivande i andra fall och även stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsverksamhet.

Bildningsnämnden
Bildningsnämnden ansvarar för:

 • Barnomsorg
 • Grundskolor
 • Gymnasieskola
 • Vuxenutbildning
 • Uppdragsutbildning
 • Särskola
 • Bibliioteksverksamhet