Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med Arbete- och lärandeutskottets beslut avseende ditt alkoholtillstånd kan du skriftligen överklaga det. Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som du önskar samt motivering till ditt yrkande.

Skrivelsen skall vara undertecknad av dig och bör vara ställd till Förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen ska dock lämnas in eller sändas till Arbete- och Lärandeutskottet, Tingsryds kommun, Box 88, 36 222 Tingsryd, för att uppenbara felaktigheter i beslutet ska kunna rättas. Om förvaltningen inte ändrar beslutet som du vill kommer handlingarna att översändas till Förvaltningsrätten i Växjö för prövning.

Arbete- och lärandeutskottet måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-01-17