Slutet sällskap

Slutet sällskap

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse utöver evenemanget, till exempel medlemmar i en förening eller anställda på ett företag. Ett slutet sällskap kan också vara gäster på ett bröllop.

Tillstånd för servering till slutet sällskap kan ges för alkoholservering i förening, företag eller annat slutet sällskap. För alkoholservering till slutet sällskap gäller enligt lagen bland annat lägre krav på kök än vid servering till allmänheten. Vid servering i slutet sällskap som inte är tillfällig krävs att Miljö- och Hälsoskyddskontoret i kommunen har beslutat att registrera anläggningen som livsmedelsanläggning. Tillgång till lagad mat är dock en grundförutsättning för att erhålla serveringstillstånd - även för tillfällig serveringsverksamhet.

Det räknas inte som ett slutet sällskap om en gäst kan lösa medlemskap i samband med att denne vill delta vid serveringstillfället. Det räknas heller inte som ett slutet sällskap om enda kravet för att delta är att man har en förköpsbiljett. Ett slutet sällskap måste ha någon form av gemensamt intresse innan evenemanget äger rum. Detta kan exempelvis vara att en fotbollsförening ska ha jubileum med alkoholservering. Ett slutet sällskap kan vara medlemmarna i fotbollsföreningen, förutsatt att medlemskap inte löses vid anmälan till evenemanget eller i entrén.

Alkoholhandläggare kommer innan evenemanget att kolla utformningen av eventuell marknadsföring för att se att marknadsföring av evenemang till slutna sällskap inte marknadsförs offentligt och därav anses rikta sig till allmänheten.

Tillfälligt tillstånd

För privata fester, bröllop eller liknande vid enstaka tillfälle där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd. Undantag från detta är vanligen att serveringen ska bedrivas i en tillståndspliktig lokal.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga tre punkter ska vara uppfyllda.

Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är cirka en månad. Ansökan samt bilagor ska därför inkomma senast 30 dagar innan datum för tillställningen. Beslut fattas av alkoholhandläggaren på Förvaltningen för arbete och lärande.

Stadigvarande tillstånd

Handläggningstiden för ett stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap är cirka 2-3 månader. En sådan ansökan är relativt omfattande och ska bland annat remitteras till andra myndigheter.

Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap genomförs samma prövning av sökande som vid stadigvarande tillstånd till allmänheten. Sökande måste vara personligt och ekonomiskt lämplig samt genomföra ett kunskapsprov om alkohollagen. Det ställs krav på lokalens utformning och matutbudet verksamheten erbjuder. Lokalen måste vara registrerad som livsmedelsanläggning hos Miljö och Hälsa. Sökande måste även kunna via hela finansieringen av uppstarten av verksamheten samt tydligt redogöra för att ansökan avser just ett slutet sällskap.

Cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd. För att bli beviljad ett stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap krävs att sökande har ett, av kommunen godkänt, kök för beredning och tillagning av mat. En förutsättning är att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt serveringstillstånd för pausservering, provsmakning och catering.

Undantag från kravet om kunskapsprov kan göras för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap om servering sker vid ett enstaka tillfälle.

Ansökan

För att en ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till kommunen där serveringsstället är beläget. Kommunen har egna ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd.

Skicka in ansökan i god tid. För ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vill vi att ansökan når oss minst 1 månad innan evenemanget. För ett stadigvarande serveringstillstånd är beräknad handläggningstid 2-3 månader.

Skicka ansökan till Tingsryds Kommuns postadress, alternativt socialtjansten@tingsryd.se. Det går även att skicka ansökan direkt till alkoholhandläggare på alkinbox@vaxjo.se .

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Avgiften faktureras av Tingsryds Kommun när ansökan har nått kommunen. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

För aktuella avgifter, se "Avgifter och taxor", alternativt kontakta alkoholhandläggare.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-06-20