Stadigvarande servering till allmänheten

Stadigvarande servering till allmänheten

För att få servera alkoholdrycker till allmänheten behöver man ett serveringstillstånd. Ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ansöker man om hos kommunen. Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills vidare under förutsättning att serveringen bedrivs i enlighet med alkohollagens bestämmelser.

Kontakta oss

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss. Ni kommer enklast i kontakt med oss genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller maila på vår gemensamma mailadress alkinbox@vaxjo.se.

När behöver jag serveringstillstånd?

För servering av alkoholdrycker till allmänheten krävs ett serveringstillstånd som beslutas av den kommun där serveringstillståndet är beläget. Ett stadigvarande serveringstillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (säsongstillstånd).

Stadigvarande serveringstillstånd gäller tillsvidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Krav på sökande

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig det vill säga vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Det krävs också att man som sökande kan verifiera hela finansieringen av en verksamhet.

En sökande måste ha rätt att disponera den lokal samt tillhörande lokaler och kök som sökande avse bedriva sin verksamhet i, serveringsstället.

Sökande måste tillhandahålla en meny med varierat matutbud. Det ska tillhandahållas flera förrätter, varmrätter och efterrätter. För att få inneha serveringstillstånd krävs även att maten är förädlad i köket som är i direkt anslutning till serveringslokalen. Det räcker inte att värma upp prefabricerade rätter.

Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Lokalen måste vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Ansökan handläggs och beslutas av kommunen. Handläggningen är relativt omfattande och innefattar bland annat ett flertal remisser till andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Kronofogden med flera. Den genomsnittliga handläggningstiden kan uppskattas till cirka två-tre månader. Möjligheterna för dig att påskynda förfarandet är att se till att allt relevant material medföljer ansökan och betala ansökningsavgiften.

Om ni ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd i en lokal där det tidigare inte funnits ett serveringstillstånd är det Arbete- och Lärandeutskottet som är beslutsfattare i ärendet. Utskottet har sammanträde en gång i månaden. Vid en sådan ansökan rekommenderar vi er att skicka in er ansökan i god tid till att ni avser öppna verksamheten.

Enligt den nya alkohollagen kan den som har stadigvarande serveringstillstånd anordna provsmakning av alkoholdrycker och rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps efter anmälan till kommunen.

Provsmakning

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avser erbjudan.

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av egenproducerade drycker.

Provsmakning avser endast en liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre. Vid provsmakning ställs inget krav på matservering. Den som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Om du vill anordna provsmakning, kontakta då kommunens alkoholhandläggare för mer information och för att få ansökningsblankett. Om ni innehar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för de drycker ni avser att erbjuda provsmakning av, glöm inte att anmäla till kommunen de tillfällen ni ska bedriva provsmakning av alkoholdrycker.

Kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Det handlar enbart om att som snaps kunna servera vad som i allmänt tal benämns brännvin, som har kryddats på restaurang enligt eget recept. Brännvin är ett gammalt och vedertaget svenskt begrepp för sprit som tillverkas genom destillering av potatis eller säd. Avsikten är att göra det lagligt att kunna servera ställets egen snaps till julbord eller liknande tillställningar.

En anmälan om kryddning av snaps görs till kommunen innan man kryddar spritdrycken. I anmälan ska det framgå vilken spritdryck samt vilka kryddor man avser att använda.

Gemensam serveringsyta

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan tillsammans med andra tillståndshavare ansöka om att få utnyttja en gemensam serveringsyta. Ansvaret för hela serveringsytan är då gemensamt - för ordning, nykterhet, tillsyn och att underårig inte serveras.

Pausservering

Du som driver exempelvis en teaterverksamhet kan få serveringstillstånd för servering av vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck i foajén till en teater- eller konsertlokal. Det finns inga krav på att det samtidigt ska finnas matservering. Dock får alkoholservering endast ske i pausen i en pågående föreställning. Det är alltså inte tillåtet med alkoholservering före eller efter en föreställning.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Kunskapsprovet för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är på 60 frågor och berör områdena; Mat och utrustning, Servering, Tillsyn och Alkoholpolitik. Kontakta alkoholhandläggare för att få instuderingsmaterial till kunskapsprovet samt för tidsbokning.

Kostnaden för ett kunskapsprov – stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är 600 kr/ per gång. Man har tre försök på sig att genomföra kunskapsprovet med godkänt resultat.

Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen skall bedrivas. Varje kommun har egna ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Avgiften faktureras av Tingsryds Kommun i direkt anslutning till att ansökan inkommit till oss. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Avgiften för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är 6 000 kr.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-06-20