Satsar på skolors och förskolors lekplatser

Kommunens starka ekonomi 2020 gör att det finns möjlighet att köpa in ny lekutrustning till lekplatser på skolor och förskolor. En inventering har gjorts och den ligger till grund för vilka lekplatser som ska prioriteras. Väckelsångskolan och Ör-moskolan i Konga är två skolor som är i behov av ny utrustning.

2019 års resultat i undersökningen Kritik på teknik, där medborgarna får svara på frågor, framkom det att invånarna i Tingsryds kommun tyckte att lekplatserna i kommunen var slitna och i behov av renovering. I början av 2020 påbörjades därför arbetet med att inventera lekplatserna runtom i kommunen. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att en del av överskottet i 2020 års budget ska läggas på lekplatser.

- Det är så roligt att kommunstyrelsens arbetsutskott har valt att satsa på våra förskole- och skolbarn nu när resultatet för 2020 blir bättre än väntat. En bra utemiljö är viktig för motorisk träning men också för ren avkoppling både för barn och personal säger Anette Weidenmark, bildningsnämndens ordförande.

- Lek stimulerar till lärande och kreativitet. Att kunna erbjuda våra barn möjligheter till lek tycker vi är viktigt och dessutom mot bakgrund av att våra medborgare har framfört önskemål om en översyn av våra lekplatser. När vi nu har fått möjlighet att åtgärda lekplatserna är vi förberedda. Med de pengar som har avsatts till lekplatser kommer vi nu först och främst åtgärda dessa på skolor och skolgårdar, säger Mikael Jeansson, ordförande i kommunstyrelsen.

Bra lekplatser kan öka den fysiska aktiviteten hos både äldre och yngre barn, vilket enligt Folkhälsomyndigheten innebär att välskötta och tillgängliga lekplatser är en bra investering i den framtida folkhälsan. Arbetet med lekplatserna kommer att påbörjas under hösten och val av lekutrustning samt prioriteringar kommer att ske i dialog med bildningsförvaltningen.

- Det känns väldigt bra att lekplatserna på våra skolor ska renoveras. Det är en efterlängtad åtgärd som kommer att göra mycket för personal och barn, både gällande lärande och trivsel, säger Patrik Grimmesjö, bildningschef.

- Det är viktigt att skolans medarbetare får vara med och påverka. Därför har kommunens lokalstrateg samt Tingsrydsbostäders förvaltare träffat våra rektorer för att i dialog med dem avgöra var behoven av åtgärder är som störst. Väckelsångskolan och Örmoskolan i Konga bör prioriteras först för ny lekutrustning, säger Anette Weidenmark, bildningsnämndens ordförande.

Ni kommer att kunna följa och ta del av vilka renoveringar som kommer att göras på lekplatserna här på hemsidan.

Om Kritik på teknik 2019: https://tingsryd.se/nyheter/kommunen/kritik-pa-teknik-rapport-klar/