Avverkning

Avverkning kommer att utföras på fastigheten Tingsryd 1:51 med beräknad start vecka 37

Avverkningen görs med hänsyn till det tätortsnära läget, såsom sparande av lövträd för att gynna en framtida lövskog. I övrigt kommer avverkningsrester som grenar och toppar att avlägsnas.

Av hänsyn till de boende kommer beståndet att avverkas i två etapper. Den del som är aktuell i detta skede är rödmarkerad på karta (se länk nedan). Den får sedan växa upp och bilda ljudbarriär från Linnerydsvägen innan nästa del avverkas.

Vänligen tänk på att hålla ett stort säkerhetavstånd till maskinerna och informera era barn om riskerna. Säkerhetsavstånd gäller även vid virkestravarna som kommer att läggas upp längs gång- och cykelvägen.

 

Andreas Carlsson

Parkavdelningen