Näringslivet i nya översiktsplanen

Hur kan Tingsryds kommun skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas?

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen ta ställning till vart det är lämpligt att etablera olika typer av verksamheter med inriktning på service, handel och industri samt hur kommunen med hjälp av infrastruktur kan underlätta för näringslivet att utvecklas.

Översiktsplanens syfte
Det övergripande syftet med planen är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun. Planen ska vara vägledande för statliga myndigheters beslut i tillståndsprövningar samt i kommunens beslut om bygglovs- och planärenden.

Vi vill ha in dina synpunkter
Vi vill gärna ha in dina synpunkter på hur kommunen kan bidra till att näringslivet utvecklas. En god plan- och markberedskap i kombination med en strategisk verksamhetsetablering är några exempel som belyses i förslag till ny översiktsplan. Läs mer i kapitel 4. Konkurrenskraftig utbildningsnivå och attraktivt företagsklimat samt kapitel 8. Rika upplevelser.

Vill du veta mer?

Klicka här för mer information om förslag till ny översiktsplan.