Nytt planavtal möjliggör planering av ett tiotal nya villatomter i Mårslycke

Ett nytt planavtal har upprättats för att komplettera Mårslycke i Tingsryd med ett tiotal efterfrågade villatomter i nära anslutning till Badvägen. Ett konkret förslag väntas vara klart och antas i kommunfullmäktige i maj år 2023.

Planavtalet innebär att planprocessen nu startats och att områdets lämplighet för ändamålet, i detta fall bostadsbebyggelse, prövas. Det innebär att olika utredningar behöver göras. I detta fall rör det sig till exempel om arkeologiska förundersökningar, radonmätning och dagvattenutredning. Resultaten av dessa utredningar mynnar ut i ett förslag hur villatomterna bäst placeras inom området.

Mårslycke har sedan 2021 ett så kallat planprogram som pekat ut den långsiktiga ambitionen för utvecklingen av området. I detta råder bred samsyn att flera delar av området är lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse och planavtalet är det första steget mot ett sådant förverkligande. Läs mer om Mårslyckes planprogram här: Planprogram Mårslycke - Tingsryds kommun

Skulle du vilja bygga ett hus i Mårslycke? Anmäl ditt intresse att följa processen via vår e-tjänst HÄR

HÄR kan du också läsa mer om hur planprocessen fungerar.