Beslut om riktlinjer för bygglov gällande solfångare och solceller har tagits

Samhällsbyggnadsnämnden har på sammanträdet den 20 juni godkänt förslag gällande riktlinjer för bygglov avseende solfångare och solceller. I informationen nedan kan du läsa om vad det nya beslutet innebär.

 

Riktlinjer för bygglov gällande solfångare och solceller

Enligt plan- och bygglagen krävs generellt bygglov för ändring av byggnad om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial; eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. I många fall kan dock solfångare och solceller uppföras utan bygglov.

Dessa riktlinjer är framtagna för att informera om när det behövs bygglov och när det är bygglovsbefriat.

 

Inom detaljplan och områdesbestämmelser

Solfångare och solceller på en och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är bygglovsbefriade om alla dessa villkor är uppfyllda:

  • De placeras nära och i samma vinkel som taket
  • De inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
  • Fastigheten och/eller byggnaden inte är q- eller k-märkt i detaljplan
  • Fastigheten och/eller byggnaden inte finns med i kulturmiljöprogram för Tingsryds kommun
  • Placeringen inte innebär avvikelse från detaljplan

Utanför planlagt område

Solfångare och solceller på en och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är bygglovsbefriade om alla dessa villkor är uppfyllda:

  • De placeras nära och i samma vinkel som taket
  • Fastigheten och/eller byggnaden inte ligger inom område med kulturhistoriskt värde, till exempel inom riksintresse för kulturminnesvård
  • Fastigheten och/eller byggnaden inte är med i kulturmiljöprogram för Tingsryds kommun.
  • Byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad

Placering på mark

Solfångare och solceller som placeras på mark och inte är högre än 1,1 meter kräver inte bygglov.

Tänk på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller fara för trafik- och barnsäkerhet.