De är nominerade till Region Kronobergs kvalitets- och hållbarhetspris

Tingsryds kommuns hemsjukvård och vårdcentralerna i kommunen har blivit nominerade för sitt samarbete med varandra. Fredagen den 17 november avslöjas  vinnaren. Prisutdelningen sker i samband med Regionens chefsdag i Växjö Konserthus.

- Det känns väldigt fint att vårt arbete tillsammans har blivit nominerat, säger Elsa Bengtsson, MAS i Tingsryds kommun.

Av de tjugonio inskickade bidragen har sju valts ut och har chansen att vinna Region Kronobergs kvalitetspris 2023.

     Goda exempel som genomförts
 • Gemensamma utbildningstillfällen
  för medarbetare på kommun och vårdcentral.
 • Veckomöten mellan chefer från
  kommun och vårdcentral.
 • 2 ggr/v Link-möte med Link-ansvariga
  från vårdcentralerna och kommunen.
 • Gemensam rutin för att kvalitetssäkra arbetssättet.
 • Fast vårdkontakt
 • Samverkan med äldremottagningen.
 • Vårdkoordinatorer på vårdcentralerna i Ryd och Tingsryd
     På gång
 • Ambulanssamverkan 2024
 • Skörhetsskattning

Sedan våren 2022 har Tingsryds kommun och vårdcentralen i
Tingsryds respektive Ryd ökat sitt samarbete med varandra.
Målen med den ökande samverkan är att patienter som har behov av vård från flera aktörer, ska ha en fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och en vårdplan som kan initieras genom en så kallad SIP, en samordnad individuell plan. Genom att öka samarbetet i Cosmic Link så ska patienten få en smidig övergång från slutenvården där vårdcentralen
och hemsjukvård samarbetar med patienten i centrum. Cosmic Link är samverkansmodulen i Cosmic mellan regionen och kommunerna i Kronobergs län.

- Förbättringsarbetet som vi har gjort och
gör tillsammans gör att patientfokuset ökar, det
som vi gör är utifrån patientens behov och inte
det som är bäst för vårdgivaren,
säger Elsa Bengtsson.

Elsa Bengtsson berättar att patienters övergångar mellan olika vårdgivare ska vara sömnlösa, det ska märkas så lite som möjligt för patienten att de flyttas från en vårdgivare till en annan.

- Vi samarbetar med en god kommunikation och planering inför exempelvis utskrivning från vårdavdelning till hemmet för att säkerställa en god patientsäkerhet. Detta görs i samarbete med vårdcentralerna då det ofta blir den regionala primärvårdsläkaren som tar över ansvaret för den fortsatta vården, berättar Elsa Bengtsson.

Förbättringsarbetet mellan kommunen och vårdcentralerna har lett fram till att fler samordnade individuella planer har genomförts. Den individuella planeringen gör att patienter känner sig mer delaktiga i sin vård och behandling. Överenskommelserna dokumenteras i ett så kallat patientkontrakt. Kontraktet innehåller bland annat vart man vänder sig vid försämring, vad nästa steg i vården och behandlingen är, samt vilken som ansvarar för de olika delarna om man har flera vårdkontakter.

- Det förebyggande arbetet är också en viktig del. Vi blir inte fler händer i vården och befintliga resurser ska räcka till många därför måste vi effektivisera och arbeta närmre patienterna och kommuninvånarna. Tydliga planer och kontaktvägar i samarbete med vårdkoordinatorerna på respektive vårdcentral gör att patienterna känner sig trygga och vet vem de ska vända sig till när problem uppstår, någon som håller ihop vården kring patienten och hjälper dem hitta rätt.

Medverkande i förbättringsarbetet: Elsa Bengtsson MAS, Sofie Wilhelmsson och Annika Håkansson VC HSL Tingsryd kommun, kommunens Link-grupp, Gunilla Berg VC för Vårdcentralerna Tingsryd och Ryd, Jeanette Karlsson och Malgorzata Knap EC, Sara Nilsson och Amelie Svensson vårdkoordinatorer samt Link-sköterskor från vårdcentralerna.