Den upplevda tryggheten i Tingsryds kommun ökar enligt Trygghetsmätningen 2023

Den sammantagna bilden i årets trygghetsmätning visar att invånarna generellt upplever Tingsryds kommun som en trygg plats att bo och leva på. Jämfört med förra årets resultat syns en klar, generell förbättring. Det finns dock vissa lokala skillnader.

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare får möjlighet att svara på frågor. Resultatet används av kommunen tillsammans med polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet.

I Tingsryds kommun har undersökningen skickats ut till 900 invånare och svarsfrekvensen är omkring 65 procent. I polisregion Syd har undersökningen skickats ut till totalt 82 800 medborgare.

De som har svarat tycker generellt sett att polisen bryr sig om de lokala problemen i Tingsryds kommun i hög utsträckning. Oron att utsättas för brott är låg. Det finns fortsatt en viss oro kopplad till rädslor för speciella personer i det egna bostadsområdet, men i övrigt visar undersökningen en hög grad av upplevd trygghet i hela kommunen. Enligt undersökningen tycker invånarna att det känns tryggt att vistas ute på kvällen, vid ett restaurangbesök, sportevenemang eller ett föreningsmöte. Invånarna känner sig också trygga när de åker kollektivt i kommunen.

Tittar man på trygghetsmätningen för Tingsryds olika kommundelar kan man dock se att det finns lokala skillnader.

Tingsryd tätort

I Tingsryds tätort finns det en oro kopplad till utomhusvistelse som att personer bråkar, att kvinnor antastas och att ungdomsgäng stör ordningen. Jämfört med föregående år kan vi dock se ett förbättrat resultat gällande dessa störningar. I centrala Tingsryd känner sig en viss andel otrygga när de är ensamma ute sent på kvällen och många invånare är rädda för speciella personer i det egna bostadsområdet. Sammanfattningsvis för Tingsryds tätort så finns där en hög upplevd trygghet, låg oro för att utsättas för brott och en hög tillit till att polisen agerar mot lokala problem.

Ryd

Den upplevda tryggheten i Ryd har ökat i jämförelse med förra årets trygghetsmätning. Andelen personer i Ryd som uppger att de blivit utsatta för hot, våld, stöld, mängdbrott eller skadegörelse är få. Däremot så finns det fortfarande en relativt hög upplevd otrygghet kopplad till personer med missbruksproblem. Den upplevda otryggheten i den kategorin består av narkotikapåverkade personer utomhus och tillhåll för alkohol- och narkotikamissbrukare i vissa bostäder. I Ryd finns även en otrygghet som rör utomhusstörningar - att personer bråkar och slåss, kvinnor antastas och ungdomsgäng stör ordningen. Känslan av otrygghet visar på höga nivåer när det kommer till att vistas ute ensam sent på kvällen och rädsla för speciella personer i det egna bostadsområdet.

Sammanfattningsvis så finns där en lägre upplevd trygghet i Ryd än för kommunen i sin helhet. Den har dock förbättrats sedan förra årets mätning. Andelen som utsatts för brott under de senaste 12 månaderna är fortfarande låg. Det finns en hög tillit till att polisen agerar på lokala problem.

Övriga orter

Tryggheten upplevs som mycket stor i kommunens övriga delar.

Under det gångna året har Polisen och Tingsryds kommun arbetat med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser i ett nära samarbete. Vissa lokala problembilder har identifierats och dessa har gemensamt analyserats. Vi har tagit fram åtgärder för att minska den faktiska utsattheten för brott och öka trygghetskänslan. Samverkan mellan Polis, Tingsryds kommun samt andra aktörer inom näringslivet är en naturlig del i det brottsförebyggande arbete som bedrivs inom Tingsryds kommun. Det kommer fortsatt vara en viktig del i vårt gemensamma trygghetsskapande arbete.

Enligt Patrik Runesson som är säkerhets- och beredskapssamordnare i Tingsryds kommun och kommunpolisen Kristofer Hultén kan man se att det goda resultatet för årets lokala trygghetsmätning har sitt ursprung i en förbättrad samverkan mellan kommun och polis. Detta utifrån den nya brottsförebyggande lagstiftningen som båda organisationerna numera omfattas av. Samverkan med aktörer från det lokala näringslivet, föreningslivet, ideella organisationer och medborgare är grunden till att lagstiftningen har kunnat följas.

Information, kommunikation tillsammans med faktiska insatser och åtgärder i samarbete med andra myndigheter under det gångna året har uppenbart gett resultat, säger de och fortsätter:

Vi är stolta och berörda över alla goda krafter och den goda vilja som vi har mött under det gångna året och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att skapa den trygghet och goda levnadsmiljö som är förutsättningen för att Tingsryd ska vara en välmående kommun. Vi är realister och vet att det fortfarande finns förbättrings- och utvecklingsområden att jobba vidare med under de kommande åren. Långsiktighet och kontinuitet är en förutsättning för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Patrik Runesson och Kristofer Hultén.