Energimarknadsinspektionen säger nej till kraftledning

Energimarknadsinspektionen avslår Svenska kraftnäts ansökan om att få bygga en 20 mil lång 400- kilovoltsledning på sträckorna Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö.

- Detta beslut innebär en delseger för landsbygden. Det inger visst hopp inför den fortsatta processen. Arbetet mot en nergrävd ledning fortsätter med oförtruten kraft, säger kommunalråd, Mikael Jeansson.

Sedan 2014 har ärendet om 400-kilovoltsledningen pågått. Ledningen planerades sträcka sig mellan Hemsjö och Ekhyddan, via Tingsryds kommun. Markägare, berörda kommuner, LRF, Södra och privatpersoner har enskilt och tillsammans framfört att de inte vill att ledningen byggs.

I mitten på 2017 lämnade Svensk kraftnät in sin ansökan som då godkändes.

Tingsryds kommun och övriga intressenter överklagade Energimarknadsinspektionens beslut.

Nu har Energimarknadsinspektionen tagit beslutet att avslå ansökan.

- Detta innebär att vår inställning varit rätt hela tiden där vi hävdat att en nergrävd ledning är det enda hållbara alternativet, säger Mikael Jeansson.

”Svenska kraftnäts ansökan om tillstånd att bygga ledningen var inte tillräckligt utförlig för att Ei skulle kunna göra en fullständig bedömning. Många remissinstanser har också haft synpunkter på ansökan. Ei begärde därför kompletteringar i ärendet. Svenska kraftnät valde att inte följa Ei:s begäran i alla delar. Svenska kraftnät har därför inte visat att den ansökta ledningen i det aktuella utförandet och i den aktuella sträckningen uppfyller kraven på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. Ei har därför avslagit ansökan.

Ei:s beslut kan överklagas. Beslut som Ei fattar och som rör transmissionsnätsledningar överklagas till regeringen”, skriver Energimarknadsinspektionen på sin hemsidan.

- Frågan kommer så småningom landa på regeringens bord. Inför det slutliga beslutet gäller det att mobilisera alla krafter och hålla fast vid vår ståndpunkt alla vi som tror på landsbygdens möjligheter, säger Mikael Jeansson.

Klicka här för att läsa mer om beslutet och ta del av beslutet. 

Tidigare nyheter om ärendet:

2014 - Nordbalt-länken - en ny 400 kV-ledning genom Tingsryds kommun

2016 - Planerad kraftledning 400 kV Nybro-Hemsjö

2016 - Frukostseminarium i riksdagshuset beträffande kraftledningen Ekhyddan-Nybro-Hemsjö

2017 - Senaste nytt om påverkansarbetet kring 400kV ledningen

2017 - Välkommen till folkets hearing angående kraftledningen Oskarshamn-Nybro-Hemsjö

2018 - Regeringsbesök om kraftledning

2018 - Markägare uppmanas att yttra sig