Ekoby planeras i Väckelsång

Tingsryds kommun har tecknat ett avtal med ETC Bygg AB om markanvisning i Väckelsång för etablering av en Ekoby. ETC går nu vidare och lanserar sitt koncept samtidigt som Tingsryds kommun ser en stor potential för nybyggaranda i Väckelsång de kommande åren.

ETC avser att utveckla en ekoby på del av fastigheten Väckelsång 8:38. Området om cirka 36 000 m2 ligger i den norra delen av Väckelsång och framgår av bifogad karta och är sedan länge detaljplanerad för bostadsändamål. Markanvisningen ger ETC möjlighet att undersöka marknadens intresse och genomföra eventuella ändringar av detaljplanen innan överlåtelse av marken sker.

Ekobyn kommer att kombinera privatägda hus med hyresrätter och kollektiv odling i byn och i nära anslutning till den. Att vara självförsörjande på solenergi så långt det är möjligt är också ett viktigt inslag i ekobyn.

Som företrädare för kommunen är etableringen av en Ekoby ett av de mest intressanta projekten sedan jag blev kommunstyrelsens ordförande. Att människor kan erbjudas möjlighet att bo och leva på ett hållbart sätt i samspel med naturen har blivit alltmer viktigt. Vi hoppas att detta snart blir verklighet i vår kommun. säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande i Tingsryds kommun.

Vi ser en stor potential för Väckelsång. Ekobyn kommer att sätta fokus på samhället som erbjuder möjligheten till ett hållbart liv på många sätt redan idag. Väckelsång med sina vackra omgivningar har skola, affär och fritidsanläggningar samlat med korta avstånd i tätorten. Det som inte finns på plats är lätt att nå via allmänna kommunikationer till Växjö och Tingsryd, säger Henrik Paulsson, utvecklingschef i Tingsryds kommun.

I Väckelsång äger kommunen mark som redan idag är detaljplanerad för både villabebyggelse, flerbostadshus och industri, vilket ger möjligheter till utveckling för orten på både kort och lång sikt, säger Torsten Blomé, mark- och exploateringsingenjör i Tingsryds kommun.

Tingsryds kommun kommer att bjuda in till ett informationsmöte på Björkeborg i Väckelsång söndagen den 23 januari där både ekobyn och andra bostadsförsörjningsfrågor i Väckelsång och övriga kommunen kommer att avhandlas. ETC närvarar och möjlighet kommer att finnas att ställa frågor både till ETC och till Tingsryds kommun. De som önskar kommer också att få en visning på plats vid Ekobyn och de kommunala villatomterna på Vitsippsvägen.

Väckelsång ligger naturskönt i ett småkuperat odlingslandskap omgivet av byarna Fiskestad, Östad, Söftestorp med flera och inte minst vackra Lidhem med sitt säteri. Avståndet till Växjö är 30 km och till Tingsryd 14 km. Sjön Åsnen nås 3 km väster om Väckelsång. Den nationella cykelleden Sydostleden passerar genom samhället.