Femteklassarna trivs i Tingsryds kommun

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) öppna jämförelser - en undersökning där man med hjälp av enkätfrågor försöker ta reda på elevernas engagemang, motivation och delaktighet. I år hamnar eleverna i årskurs 5 i Tingsryds kommun på tredje plats i landet när det gäller trivsel och delaktighet i skolan. 

- Det här är mycket glädjande och roligt för Tingsryds kommun!, säger Yngve Rehnström, skolchef.

SKL:s undersökning är Sveriges enskilt största med svar från ca 100 000 elever. För fjärde året i rad kompletteras kunskaps- och resursindikatorerna med indikatorer som speglar elevernas syn på skolan och undervisningen. Totalt deltog 203 av landets 290 kommuner och svarsfrekvensen i år har varit hög. Enkätundersökningen ger en bild av hur väl kommunerna lyckas med sitt värdegrundsarbete och andra aspekter som har med skolans uppdrag att göra.

- Det här är ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete kring elevernas trygghet, delaktighet och nöjdhet. Det är viktigt att vi inte enbart tittar på kunskapsresultaten, säger Lena Willman.

Tingsryds kommun arbetar aktivt med elevernas trivsel i skolan. Planen för kränkande behandling följs kontinuerligt upp tillsammans med eleverna och förbättringsåtgärder vidtas.

- Det finns ett stort engagemang hos våra rektorer, lärare och elevhälsa. Vi har duktiga lärare som lyckas entusiasmera och inspirera eleverna och vi har en hög andel behöriga lärare. Vi arbetar med att utveckla lärarnas ledarskap i klassrummet och satsar mer och mer på kollegialt lärande där vi bland annat tar hjälp av våra förstelärare.
- Det ska bli spännande att se om det här även har påverkat elevernas kunskapsresultat, säger Lena Willman.

 

Enkätfrågorna som eleverna i årskurs 5 (totalt 130 elever i Tingsryd) har svarat på är:

Trygghet
1. Jag känner mig trygg i skolan.

Lust att lära
2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.

Inflytande
3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas årsikter.

Kunskap om målen
4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Stöd och hjälp
5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Återkoppling
6. Jag får veta hur det går för mig i skolan.

Höga förväntningar
7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen.

Eleverna har kunnat välja på svarsalternativen

Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Vet inte

De två första alternativen utgör grunden för rankingen. 

Rapporten Elevernas syn på skolan (PDF nytt fönster)