Förslag till ny översiktsplan

Hur anser du att Tingsryds kommun ska utvecklas till år 2030?

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen bland annat ta ställning till hur orterna och landsbygden ska växa, vart man vill bygga nya bostads- och verksamhetsområden samt vilka friluftsområden som ska utvecklas. Kommunen ska även ta ställning till hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt redovisa hur man avser tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Översiktsplanens syfte
Det övergripande syftet med planen är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun. Planen ska vara vägledande för statliga myndigheters beslut i tillståndsprövningar samt i kommunens beslut om bygglovs- och planärenden.

Vill du veta mer?

Klicka här för mer information om förslag till ny översiktsplan.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-08-03