Hållbar ekonomi

Kommunstyrelsen gav i april månad 2014 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi i Tingsryds kommun. Resultatet av uppdraget presenterades sedan i en slutrapport.

Bakgrunden till uppdraget kan sammanfattas med att kombinationen av förhållandevis hög investeringstakt och ökad låneskuld, krympande resultatnivå med budgetunderskott i verksamheten och beroende av engångsintäkter (bl a AFA-pengar) samt en långvarig befolkningsminskning gör att kommunen inte når upp till fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi. För att nå fullmäktiges mål behövs bland annat höjd resultatnivå samt minskad investeringsnivå som finansieras med egna pengar istället för lån. Arbetet förväntas bland annat leda till att amortering av låneskulden kan påbörjas samt att stabilitet och handlingsutrymme för fortsatt god kvalitet och utveckling av kommunen och dess verksamheter kan uppnås.

I slutrapporten föreslås åtta strategiska prioriteringar för en långsiktigt hållbar ekonomi enligt nedan. Inom ramen för varje prioritering redovisas möjliga åtgärder samt möjlig fortsatt hantering av respektive åtgärd. För flertalet av de möjliga åtgärderna föreslås fördjupad utredning innan slutligt politiskt ställningstagande görs. I några fall föreslås politiskt ställningstagande i samband med beslut om budget 2016.

Politiken förväntas under våren 2015 ta ställning till de strategiska prioriteringarna samt den fortsatta hanteringen av de redovisade möjliga åtgärderna. Politiken äger då även frågan om omfattning och former för medborgardialog.

Genomföra åtgärder

1. Genomföra strukturella förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att bibehållen eller höjd verksamhetskvalitet ska gå före geografi och lokaler. Perspektiv på kommunal service och verksamhet föreslås ske utifrån tre geografiska områden i kommunen. Möjliga åtgärder redovisas för: bibliotek, grundskola, äldreomsorg, idrotts- och badanläggningar, kostverksamhet, fritidsgårdar, samlingslokaler och kollektivtrafik.

2. Minska kommunkoncernens tillgångar, lokaler och investeringar. Möjliga åtgärder redovisas bland annat för: fastigheter som inte är verksamhetslokaler, industrifastigheter, maskiner, skog, egna verksamhetslokaler och hyrda lokaler.

3. Avgränsa det kommunala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verksamhet. Möjliga åtgärder redovisas bland annat för: bidrag och sponsring, enskilda vägar och privata utfartsvägar, musik- och kulturskola, vårdnadsbidrag och familjedaghem samt pedagogiska måltider.

4. Anpassa ambitionsnivå och/eller kostnader till riksgenomsnittet samt i övrigt genomföra kostnadsbesparande åtgärder. Möjliga åtgärder för anpassning av ambition- och/eller kostnadsnivå redovisas för: vuxenutbildning, politisk verksamhet, räddningstjänst, fritidshem, förskola och gymnasieskola. Möjliga kostnadsbesparande åtgärder redovisas bland annat för: ekonomisk styrning, städ, taxor, undervisningstid och bilar.

Fokusområden

5. Tydlig priortering av investeringar/underhåll: energisparåtgärder, investeringar inom vatten- och avlopp samt underhåll av fastigheter och gator.

6. Tydliga externa fokusområden: skapa fler bostäder, resurser för utveckling, fokus på barn och unga, förebyggande arbete, fortsatt bredbandsutbyggnad samt få ut bästa nytta av gjorda investeringar.

7. Tydliga interna fokusområden: samverkan med andra, e-tjänster och it-stöd, inköp och upphandling, komptens juridik och personalekonomi samt verksamhetsutveckling genom EU-samverkan och EU-finansiering.

Framtid

8. Hållbar ekonomi prioriteras före kostnadshöjande kvalitets- och ambitionsökningar i kärnverksamhet och övrig verksamhet.

Nedan finner du slutrapporten samt utredningar med åtgärdsförslag. Synpunkter från allmänheten som kommit in under de medborgardialoger som hållits finns också samlade här.