Hur pandemin påverkar verksamheterna

Genom en uppdaterad sammanställning av verksamheterna ges här en bild av hur kommunen arbetar med att minska smittspridningen.

Medborgarkontoret

Medborgarkontoret på Torggatan 12 i Tingsryd har öppet men uppmanar invånare att avstå från fysiska besök. Det gäller samtliga verksamheter i kommunen. Istället hänvisas du som besökare till att kontakta oss via hemsida, E-post eller telefon för att få hjälp i ditt ärende. Ska handlingar och brev lämnas görs det säkrast via brevinkastet till höger om entrédörren. Brevinkastet töms tre gånger om dagen under vardagar. Alla möten sker digitalt. Telefon: 0477-441 00 medborgarkontoret@tingsryd.se

Christer Kratz, kommunchef

Kommunen samordnar verksamheternas beredskap och arbete regelbundet. Oftare när så behövs och mer sällan om läget medger. I dagsläget har vi samordningsmöten varje vecka. Inriktningen är att stämma av om vår beredskap och verksamhet klarar rådande läge och om beredskap, resurser och personalläget är rustade för ett förvärrat läge. Alla verksamheter hjälps åt för att lösa de utmaningar vi ser. Vår målsättning är att vara steget före. Vi arbetar också hårt för att alla ska känna sig informerade, både inom kommunorganisationen och kommunens invånare.

Jens Carlzon, beredskap- och säkerhetssamordnare

Beredskapen i kommunen är god. Det finns planer på hur vi kommunövergripande löser exempelvis bemanningen vid sjukdom. Vi har levt med pandemin sedan i mars 2020 vilket har gjort att vårt samarbete på ledningsnivå blivit en slags vardag. Vi har också en god beredskap på om eventuella ”kriser i krisen”, som storm, översvämning med mera, skulle uppstå mitt under pandemin. Kommunen har ett ökat samarbete med övriga kommuner, länsstyrelsen och Region Kronoberg med rapporteringar och avstämningar veckovis.

Martin Hansson, vård- och omsorgschef
Elsa Bengtsson, MAS

Vård och omsorg i Tingsryd förhåller sig, enligt förvaltningschef Martin Hansson och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Elsa Bengtsson, till den pandemiplan som arbetades fram i våren 2020 och till de rekommendationer som finns. Det finns korttidsplatser avsatta på Örnen för att kunna ta hand om eventuella covid-19-behov och det finns en beredskap med ett covid-19-team inom hemtjänsten. Vård- och omsorgsförvaltningen följer läget noggrant och är hela tiden beredda på att kunna ställa om utifrån nya direktiv. Vi har god tillgång på skyddsutrustning samtidigt som förbrukningen av munskydd har ökat kopplat till nya rekommendationer. Munskydd kommer att används i allt omsorgsarbete som är närmare än en meter från och med 7 januari. Vaccinationsarbetet i Tingsryds kommun inleddes den 28 december och kommer att pågå tills samtliga grupper erbjudits vaccinering. Se mer information här Vaccinationsplan mot covid-19 i Tingsryds kommun | Tingsryds kommun

Rent allmänt har vi en hög samhällssmitta i hela länet och det är fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och undvik trängsel och tvätta händerna ofta. Nedan följer en beskrivning hur förvaltningens verksamheter förhåller sig till de skärpta nationella råden.

Skärpta nationella råd – hur förhåller vi oss inom VOF

Tidigare har Kronobergs län haft skärpta allmänna råd lokalt just för Kronobergs län. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Från och med 7 januari gäller nya råd avseende munskydd inom kollektivtrafik och även förstärkta rutiner avseende munskydd inom omsorgsarbete. I sak är de nya nationella råden inte ändrade mot vad som tidigare gällde lokalt i länet.

1. Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

I vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet innebär detta följande:

Avrådan från alla sociala aktiviteter enligt ovan när det är fler än dem du bor tillsammans med.

Om du är beviljad eller i behov av insatser från vård- och omsorgsförvaltningen, innebär det att all personal förhåller sig till gällande rutin kring basal vårdhygien för att skydda mot smitta. Från och med 7 januari 2021 använder all personal ett visir och ett munskydd vid alla möten med omsorgstagare för att skydda omsorgstagaren mot smitta.

Frisörbesök på särskilt boende måste ställas in liksom även hjälp till frisör inom hemtjänsten.

2. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

I vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet innebär detta följande:
Omsorgstagare som är beviljade insatsen ledsagning/socialt stöd/kontaktperson hänvisar vi att dessa insatser utförs i andra miljöer än ovanstående.

Medicinskt motiverad träning på badhus eller gym omfattas inte.

3. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Det innebär I vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet innebär detta följande:
Omsorgstagare som är beviljade insatsen ledsagning/kontaktperson avråder vi att besöka ovanstående. Hänvisa att dessa insatser sker i andra yttre miljöer.

4. Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

I vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet innebär detta:

Att vi fortsatt förhåller oss till framtagen anvisning/rutin för bemanningsstab och ledningsfunktioner VOF, vilket innebär att vi fortsätter att prioritera ett närvarande ledarskap.

Vi fortsätter också att följa framtagna rutiner för besök särskilt boende. Samtidigt uppmanar vi till endast nödvändiga besök på särskilda boendeformer, både inom äldreomsorgen och omsorg/funktionsnedsättning.

Hembesök av demenssjuksköterska, anhörigsamordnare, handläggare, rehab och hemsjukvård sker utifrån basala hygienrutiner och skyddsåtgärd med visir och munskydd.

Inga fysiska möten där medarbetare från olika enheter samlas.

APT, arbetsplatsträffar, på enheten och digitala möten via Teams i verksamheten kan ske men anpassas efter rådande omständigheter. Digitala möten ska eftersträvas så långt det går.

Förvaltningen medverkar inte i några fysiska möten med andra aktörer. Större utbildningsinsatser och konferenser styrs om till digitala lösningar alternativt skjuts på framtiden.

5. Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

Från och med 7 januari gäller att använda munskydd i resor till och från daglig verksamhet. Vård- och omsorgsförvaltningens personal ansvarar för att omsorgstagare förses med munskydd i samband med dessa resor.

Patrik Grimmesjö, chef för bildningsförvaltningen

Vårterminen för eleverna på högstadiet på Dackeskolan inleddes med distansundervisning. Anledning är det skärpta läget gällande covid-19 i Kronobergs län och angränsande regioner.

Från den 25 januari är årskurserna 7-9 på plats på skolan växelvist. Två årskurser kommer att vara på plats medan en årskurs får distansundervisning. Skolan roterar vilken årskurs som är hemma på distans varje vecka.

Detta gäller till dess annat besked ges. Det kan alltså bli en kortare tidsperiod,
men det kan också bli en längre. Elever som har undervisning i skolan äter som vanligt i skolan. De elever som har distansundervisning erbjuds att hämta ut skollunch i olika kök runtom i kommunen.

Distansundervisningen kommer att bedrivas enligt ordinarie schema, med den skillnaden att eleverna arbetar hemifrån och lärarna är på plats på skolan.

Bedömningen och riskanalysen i nuläget är att försiktighetsprincipen bör råda eftersom helgerna och ledigheten gör att det är oklart vilka effekter smittan har skapat i vårt samhälle och i vår kommun. Det finns en ökad smittspridning både i regionen och i kommunen och att angränsande regioner gör samma bedömning.

Dackeskolan har med sin kompetens och förberedelse goda förutsättningar att bedriva en undervisning av bra kvalité, både digitalt och traditionellt. Skolan kommer med denna åtgärd att säkerställa både elevernas undervisning, men också kunna bedöma smittspridningen och minimera riskerna för nya smittkedjor som kan ha uppstått under ledigheterna. Dessutom planera för eventuella nya åtgärder för att fortsatt minska spridning av covid-19 i Tingsryds kommun.

Undervisningen kommer att bli något annorlunda med hänvisning till det allvarliga läget gällande smittspridningen. Med önskemål om förståelse från personal,  vårdnadshavare och elever för den rådande situationen, kommer kommunen med er hjälp att se till att det blir både ett givande och lärande, om dock i något annan form även vi normalt är vana vid.

Wasaskolan

Den 25 januari började Wasaskolan med ett rullande schema med både distans- och närundervisning.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Smittspridningen i samhället är fortsatt omfattande. Läget är allvarligt men ser inte likadant ut överallt. Folkhälsomyndigheten justerar därför sin rekommendation till att avse en kombination av fjärr- och distansundervisning och närundervisning.

Enligt Folkhälsomyndigheten faller viss undervisning utanför rekommendationen. Det gäller vissa moment och undervisning av vissa elevgrupper. Övrig undervisning omfattas av den justerade rekommendationen och av den undervisningen bör den andel som ges som fjärr- eller distansundervisning ligga mellan 20 och 80 procent.

De regionala smittskyddsläkarna kan precis som tidigare rekommendera att skolor ska stänga helt eller delvis och övergå till fjärr- eller distansundervisning i regioner som är särskilt hårt utsatta ur smittskyddssynpunkt.

Gymnasiesärskolan omfattades inte av den tidigare rekommendationen om fjärr- eller distansundervisning och påverkas således inte heller av den justerade rekommendationen.

På Wasaskolan bedrivs undervisningen från den 25 januari enligt följande:

 • Växelvis när- och distansundervisning med start måndag 25/1. Schema enligt följande: Schema
 • APL från måndag den 25 januari för årskurs 3 på Wasaskolan. Uppmaningen är att samtliga hygienföreskrifter gäller, så som att exempelvis hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symptom.
 • Planering och samtal kring verksamheter på fritidsgårdar, kulturskola med mera pågår. Mer information kommer framöver.

Mer information på regeringens hemsida: Justerad rekommendation om fjärr- eller .distansundervisning i gymnasieskolan

Biblioteken

På grund av de nationella restriktionerna är biblioteken i Tingsryds kommun stängda sedan den 22 december. Det kommer gå att beställa och hämta ut böcker på biblioteket i Tingsryd, i Ryd och nu även Älmeboda. Det finns nu även möjlighet att boka dator i Tingsryd.

Camilla Norrman, chef för miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen utövar tillsyn enligt föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället (HSLF-FS 2020:90).

Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att:

 • Begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra.
 • Samt använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att:

 • Sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.
 • Samt att antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer.

Alla måste sitta när de äter eller dricker
Gästerna måste sitta när de dricker och äter. Det gäller även välkomstdrink, mingel eller liknande. Det är dock tillåtet att låta gästerna hämta maten eller drycken vid en bardisk eller en buffé, under förutsättning att de sedan kan gå till sitt bord utan att riskera att trängas med andra gäster.

Informera dina gäster
Det ska finnas tydlig information till gästerna om att de ska:

 • hålla avstånd till varandra
 • stanna hemma vid symptom
 • tvätta händerna
 • sitta ned när de äter eller dricker

Ge förutsättningar för god handhygien
På restauranger ska det finnas möjlighet för gästerna att tvätta händerna med tvål och vatten. Restaurangen ska även erbjuda handsprit.

När det gäller den nya Pandemilagen och trängsel i exempelvis butiker, köpcentrum och gym, så har länsstyrelsen tillsynsansvaret.

Helena Clemedtson, personalchef

Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer och informerar om förändringar i dem. Arbetsplatser har pekats ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. En viktig åtgärd är därför att främja arbete hemifrån för att glesa ut på arbetsplatserna eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid. Utbildningar och möten hålls digital eller skjuts fram i tiden om det inte är möjligt. Informationsmöten med facken hålls för närvarande en gång i månaden.

Sofia Kumlin Rylow, chef för arbete och lärande

Arbete och lärandes verksamheter bedriver verksamheten anpassad efter förutsättningarna som råder. De skärpta rekommendationerna innebär att undervisningen i de högre kurserna i SFI och yrkesutbildning fortsätter bedrivas på distans. SFI undervisningen på plats ges endast för elever med de svagaste kunskaperna i svenska språket, gruppstorleken minskas ytterligare och följsamhet till rekommendationerna säkerställs. Yrkesutbildningarnas praktiska moment genomförs med ett fåtal studerande och med skyddsutrustning efter behov. Gruppaktiviteter har ersatts med enskilda möten, digitalt där förutsättningar finns. Information finns på olika språk och språkstödjare ger aktivt information på de vanligast förekommande språken. Socialtjänstens verksamhet har anpassat mötesformerna med klienter, lokaler och skyddsutrustning efter behov. I all verksamhet finns hemarbete enligt schema.

Rebecca Elmforsen, kanslichef

Kansliavdelningen arbetar förebyggande och med ödmjukhet i frågan. För att säkerställa att postgång och stöd till den politiska verksamheten arbetar vi enligt roterande schema på distans för att undvika att många träffas fysiskt. Kansliavdelningen behöver i alla lägen kunna motta bland annat orosanmälningar och annan viktig information som hanteras av våra sekreterare. Att trygga en fungerande verksamhet är i fokus under en intensifierad smittspridning.

Henrik Paulsson, utvecklingschef

Den 21 januari beslutade regeringen på inrådan av Folkhälsomyndigheten att förenings­verksamhet för barn födda 2005 eller senare fick återupptas den 25 januari.

Det gäl­ler både aktiviteter inomhus och utomhus så länge de allmänna restriktionerna följs, samt att respektive förening följer sitt specialidrottsförbunds riktlinjer. Beslutet från regeringen gäller i första hand till den 7 februari 2021, då nytt beslut kommer att fattas.

Kommunala idrottsanläggningar åter öppna för viss verksamhet - Tingsryds kommun

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Flertalet medarbetare arbetar hemifrån på heltid. Det innebär att bokslutsarbetet huvudsakligen genomförs på distans, vilket vi räknar med ska funka bra.

Bokslutet för 2020 kommer att summeras med ett högt årsresultat, vilket delvis beror på extra bidrag från staten på grund av pandemin, men också på att kommunens verksamheter gjort ett bra arbete för att ha en budget i balans. För 2021 är marginalerna i resultaträkningen lägre och det råder osäkerhet kring både intäkts- och kostnadsposter till följd av pandemin. Bland annat så har vi ännu inte fått besked från regeringen om de kommer att ge kostnadstäckning för våra merkostnader för pandemin på samma sätt som de gjort för 2020.

Jonas Weidenmark, chef för tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen gör åtgärder i vatten- och avloppsverksamheten genom att dela upp arbetsgrupperna så att de kan arbeta enskilt utan nära kontakt. I administrativa delarna kommer det att ske hemarbete i större utsträckning. I övrigt kommer vi att ha en beredskap för att kunna serva medborgare, skola och omsorg så att de kan bedriva sina verksamheter under de nya förhållandena. Mat till elever under pågående distansundervisning till högstadiet och gymnasieskolan är det inga problem med att distribuera från våra kök.

.