Hur skärpta råd påverkar våra verksamheter

Folkhälsomyndighetens beslut att införa skärpa allmänna råd gällande coronapandemin i Kronobergs län påverkar de flesta av kommunens verksamheter.

Genom en sammanställning av verksamheterna ges här en bild av hur kommunen arbetar med att minska smittspridningen.

Medborgarkontoret

Medborgarkontoret på Torggatan 12 i Tingsryd har öppet som vanligt men uppmanar invånare att avstå från fysiska besök. Det gäller samtliga verksamheter i kommunen. Istället hänvisas du som besökare till att kontakta oss via telefon för att få hjälp i ditt ärende.
Ska handlingar och brev lämnas in går det bra att lägga det i brevinkastet till höger om entrédörren. Brevinkastet töms tre gånger om dagen under vardagar. Alla möten sker digitalt. Undantag ska godkännas av den som ska ta emot besökaren.
Telefon: 0477-441 00
medborgarkontoret@tingsryd.se

Christer Kratz, kommunchef

Kommunen samordnar verksamheternas beredskap och arbete regelbundet. Oftare när så behövs och mer sällan om läget medger. Nu ökar vi samordningen igen. Inriktningen är att stämma av om vår beredskap och verksamhet klarar rådande läge och om beredskap, resurser och personalläget är rustade för ett förvärrat läge. Alla verksamheter hjälps åt för att lösa de utmaningar vi ser. Vår målsättning är att vara steget före. Vi arbetar också hårt för att alla ska känna sig informerade, både inom kommunorganisationen och kommunens invånare.

Jens Carlzon, beredskap- och säkerhetssamordnare

Beredskapen i kommunen är god. Det finns planer på hur vi kommunövergripande löser exempelvis bemanningen vid sjukdom. Vi har levt med pandemin under snart åtta månader vilket har gjort att vårt samarbete på ledningsnivå blivit en slags vardag. Vi har också en god beredskap på om eventuella ”kriser i krisen”, som storm, översvämning med mera, skulle uppstå mitt under pandemin. Kommunen har ett samarbete med övriga kommuner, länsstyrelsen och Region Kronoberg med rapporteringar och avstämningar veckovis.

Martin Hansson, chef för vård- och omsorgsförvaltningen

Inom vård- och omsorg förhåller enligt förvaltningschef Martin Hansson till den pandemiplan som arbetades fram i våras och till de rekommendationer som finns. I nuläget finns två korttidsplatser på Örnen för att kunna ta hand om eventuella covid-behov och det finns en beredskap med ett covid-team inom hemtjänsten. Vård- och omsorgsförvaltningen följer läget noggrant och är hela tiden beredda på att kunna ställa om utifrån nya direktiv. Det finns ingen smitta i nuläget i verksamheten, men det kan snabbt kan förändras.

Från den 5 november till den 26 november gäller skärpta allmänna råd i hela Kronoberg enligt följande:

 1. Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

I vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet innebär detta följande:

Avrådan från alla sociala aktiviteter som ovan när det är fler än dem du bor tillsammans med.

Om du är beviljad eller i behov av insatser från vård- och omsorgsförvaltningen innebär det att all personal förhåller sig till gällande rutin kring basal vårdhygien för att skydda mot smitta. Från och med 4 november använder all personal visir vid alla möten med omsorgstagare för att skydda omsorgstagaren mot smitta.

Frisörbesök på särskilt boende måste ställas in liksom även hjälp till frisör inom hemtjänsten.

 1. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

I vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet innebär detta följande:
Omsorgstagare som är beviljade insatsen ledsagning/socialt stöd/kontaktperson hänvisar vi att dessa insatser utförs i andra miljöer än ovanstående.

Medicinskt motiverad träning på badhus eller gym omfattas inte.

 1. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

I vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet innebär detta följande:
Omsorgstagare som är beviljade insatsen ledsagning/kontaktperson avråder vi att besöka ovanstående. Hänvisa att dessa insatser sker i andra yttre miljöer.

 1. Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

I vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet innebär detta att vi fortsatt förhåller oss till framtagen anvisning/rutin för bemanning stab och ledningsfunktioner VOF, dvs att vi fortsätter att prioritera ett närvarande ledarskap.

Vi fortsätter också att följa framtagna rutiner för besök särskilt boende. Samtidigt uppmanar vi till endast nödvändiga besök på särskilda boendeformer, både inom äldreomsorgen och omsorg/funktionsnedsättning.

Hembesök av demenssjuksköterska, anhörigsamordnare, handläggare, rehab och hemsjukvård sker utifrån basala hygienrutiner och skyddsåtgärd med visir som tidigare.

Inga fysiska möten där medarbetare från olika enheter samlas.

APT på enheten och team-möten i verksamheten kan ske men anpassas efter rådande omständigheter. Digitala möten ska eftersträvas så långt det går.

Förvaltningen medverkar inte i några fysiska möten med andra aktörer. Större utbildningsinsatser och konferenser styrs om till digitala lösningar alternativt skjuts på framtiden.

Elsa Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Det finns en god tillgång på skyddsutrustning i kommunen. I nuläget finns inga positiva fall av covid-19 bland våra omsorgstagare men inväntar provsvar på några provtagningar. Eftersom det finns en samhällssmitta i kommunen är det mycket viktigt att följa restriktionerna.

 • Stanna hemma vid minsta tecken på covid-19 symtom
 • Stanna hemma tills du fått ditt provsvar.
 • Har du covid-19 ska du isolera dig i hemmet även om du inte upplever dig sjuk. Du följer då anvisningarna från smittskyddet.
 • Håll avstånd!
 • Var noga med handhygienen och tvätta alltid händerna före måltid
 • Följ basala hygien- och klädrutiner
 • Torka tagytorna på arbetsplatsen dagligen med Yt-desinfektionsmedel
 • Sprid ut er i personalrum och på expeditioner
 • Undvik större möten med medarbetare från olika enheter
 • Använd digitala lösningar så långt det är möjligt

Dörren till våra äldreboende är låsta. Besökaren ombeds ringa på dörrklocka och tillfrågas om nytillkomna symtom. Vid minsta tveksamhet avråds besök men vi får inte neka om omsorgstagaren vill ha besöket. Besökaren får ett informationsblad och följs till lägenheten eller till säker mötesplats om det är överenskommit. Om avstånd inte kan hållas lämnas ett visir ut till besökaren. Personal följer besökaren ut efter avslutad visit för att säkra upp att avstånd hålls och att inte besökaren uppehåller sig i allmänna utrymmen på äldreboendet.

Inom omsorgen har vaccination som vanligt den här tiden på året börjat mot säsongsinfluensan.

Kronoberg har infört användning av visir när avståndet är närmare än en meter från omsorgstagaren. I praktiken innebär det att personal på särskilt boende använder visiret under större delen av sin arbetsdag. Detta är en skyddsåtgärd för att minska risken för smittspridning från personal till omsorgstagare.

Patrik Grimmesjö, chef för bildningsförvaltningen

På bildningsförvaltningen har vi en god inventering och ser ingen ökad smittbild just nu kopplat till tidigare utbrott innan höstlovet. De tre elever som i dagsläget är sjuka, är hemma och har inte varit i kontakt med skolan. Vanlig undervisning från och med torsdagen den 5 november och sedan följer vi utvecklingen. Skolchefen samarbetar aktivt i ett kommunövergripande skolchefsnätverk, men inget samlat svar än gällande läget än.

Biblioteken kommer i dagsläget hålla fortsatt öppet i samspråk med bibliotekschef. Patrik Grimmesjö ser allmännyttan av att kunna nå information för invånarna. Dock har sittmöjligheterna begränsat på biblioteket och stänger eventuellt barnavdelningen om smittspridningen ökar.

Camilla Norrman, chef för miljö- och byggnadsförvaltningen

På miljö- och byggnadsförvaltningen utökar man inspektionerna på serveringsställena. Sedan den 29 oktober gäller bland annat följande smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället ( HSLF-FS 2020:70).

Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att:

 • begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att:

 • sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, (detta gäller åt alla håll, framåt, bakåt och åt sidorna)
 • antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.  att det får vara som mest åtta personer i ett sällskap.

När allmänna sammankomster som exempelvis konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs-2020-37-konsoliderad.pdf

Minska risken för smittspridning runt julbordet på din restaurang
Ska du ha julbord på din restaurang? Här har vi listat regler och rekommendationer som förhindrar trängsel och minskar risken för smittspridning av Covid-19.

Självbetjäning är ok – men förhindra trängsel
Det är tillåtet att låta gästerna själva hämta sin mat vid en buffé, det vill säga ett julbord. Restaurangen ska då ansvara för att det inte uppstår trängsel i kön till eller framme vid julbordet. Gäster som hämtar mat vid julbordet måste också kunna stå minst en meter från närmast sittande gäster.

Du kan förhindra trängsel genom att markera på golvet var gästerna ska stå i kö eller erbjuda flera olika bord där gästerna kan hämta mat. Ett alternativ är att personalen förbereder jultallrikar och serverar gästerna vid bordet.

Alla måste sitta när de äter eller dricker
Gästerna måste sitta när de dricker och äter. Det gäller även välkomstdrink, mingel eller liknande. Det är dock tillåtet att låta gästerna hämta maten eller drycken vid en bardisk eller en buffé, under förutsättning att de sedan kan gå till sitt bord utan att riskera att trängas med andra gäster.

Dela upp stora sällskap på flera bord
Stora sällskap ska delas upp på flera bord. Det får sitta max åtta gäster från samma sällskap vid varje bord. Det ska dessutom finnas möjlighet att hålla avstånd till varandra vid bordet. Det är alltså viktigt att möblera så att varje gäst får gott om utrymme.

Informera dina gäster
Det ska finnas tydlig information till gästerna om att de ska:

 • hålla avstånd till varandra
 • stanna hemma vid symptom
 • tvätta händerna
 • sitta ned när de äter eller dricker

Ge förutsättningar för god handhygien
På restaurangen ska det finnas möjlighet för gästerna att tvätta händerna med tvål och vatten. Restaurangen ska även erbjuda handsprit.

Du ansvarar för att ha rätt tillstånd vid uppträdanden eller konserter

Vid uppträdanden som sker på ett serveringsställe kan det krävas tillstånd från Polismyndigheten. Det är verksamhetens eget ansvar att ta reda på vilka eventuella tillstånd som behövs.

Vid konserter och andra evenemang är det viktigt att gästerna ges möjlighet att hålla avstånd till varandra samt att de sitter ned.

Helena Clemedtson, personalchef

Utbildningar och möten där många samlas skjuts fram i tiden om de inte kan vara digitala. Dialogmöten kring bemanningshandboken är inställda. Vidareutbildning i arbetsmiljö skjuts fram i tiden. Informationsmöten med facken återupptas.  Arbetsplatser har pekats ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är därför att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Sofia Kumlin Rylow, chef för arbete och lärande

Arbete och lärandes verksamheter bedriver sedan i våras verksamheten anpassad efter förutsättningarna som råder. Gruppaktiviteter, undervisningen i SFI och yrkesutbildningen bedrivs i mindre grupper anpassade efter lokalernas förutsättningar att hålla distans. Yrkesutbildningen utökar undervisningen på distans från den 9 november så att all undervisningen så långt som möjligt utom praktiska moment sker på distans. Även socialtjänsten har beredskapsplanering och följer de rutiner som togs fram i våras. Det finns i nuläget ingen smitta i verksamheten. Information finns på de vanligast förekommande språken. Även språkstödjare ger aktivt information på olika språk i grupperna.

Rebecca Elmforsen, kanslichef

Kansliavdelningen arbetar förebyggande och med ödmjukhet i frågan. För att säkerställa att postgång och stöd till den politiska verksamheten arbetar vi enligt roterande schema på distans för att undvika att många träffas fysiskt. Kansliavdelningen behöver i alla lägen kunna motta bland annat orosanmälningar och annan viktig information som hanteras av våra sekreterare. Att trygga en fungerande verksamhet är i fokus under en intensifierad smittspridning.

Henrik Paulsson, utvecklingschef

När skärpta allmänna råd för Kronoberg nu införs så avser utvecklingsavdelningen att, under den perioden som skärpningen gäller, stänga igen allmänhetens åkning i ishallen. Henrik Paulsson har tidigare bedömt att tydlig information har varit tillräcklig till deltagarna på allmänhetens åkning, men i detta läget så tar kommunen till särskilda försiktighetsåtgärder. Tiden för nedstängningen kommer att följa samma period som FHM beslutar om. När det gäller övriga idrottsanläggningar som kommunen äger, så är det upp till hyresgästerna att ansvara för sin verksamhet och se till att den följer de skärpta allmänna råden. Samma sak gäller simhallen.

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Rotation på ekonomiavdelningen med hemarbete för flertalet av personalen innebär utglesning på arbetsplatsen då max hälften är på plats samtidigt. Digitala möten. Följer allmänna råden (avstånd, hygien och så vidare). Stödjer vård och omsorg med anskaffning av skyddsutrustning.

Staten har lämnat bra ekonomiskt stöd för 2020, både generella statsbidrag och kompensation för ökade kostnader på grund av pandemin. Det innebär att ekonomin hittills inte varit ett hinder för att hantera pandemin på ett bra sätt.

Det blir ett starkt resultat för 2020 med anledning av de extra bidragen från staten. De närmaste åren ett försämrat konjunkturläge som påverkar våra skatteintäkter negativt samtidigt som vissa kostnader kan öka, till exempel försörjningsstöd om fler blir arbetslösa. För åren framåt har staten hittills endast kompenserat till en mindre del för de försämrade ekonomiska förutsättningarna, vilket gör att de ekonomiska förutsättningarna ser successivt tuffare ut framöver.

Jonas Weidenmark, chef för tekniska avdelningen


Tekniska avdelningen gör åtgärder i vatten- och avloppsverksamheten genom att dela upp arbetsgrupperna så att de kan arbeta enskilt utan nära kontakt. I administrativa delarna kommer det att ske hemarbete i större utsträckning. I övrigt kommer vi att ha en beredskap för att kunna serva medborgare, skola och omsorg så att de kan bedriva sina verksamheter under de nya förhållandena. Om det blir beslut om distansundervisning, som under våren, är det inga problem att distribuera gymnasieskolmat från andra kök.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-11-06