Information om arbetet kring hållbar ekonomi

Kommunstyrelsen gav i april månad 2014 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi i Tingsryds kommun. De utredningar som det planeras bestämmas om i samband med budgeten för 2016 lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti och dessa ska det nu fattas beslut om vid kommunfullmäktiges möte den 26 oktober.

Bakgrunden till uppdraget kan sammanfattas med att investeringstakten har varit förhållandevis hög och att låneskulden har ökat. Samtidigt finns det ett budgetunderskott i verksamheten vilket gör att resultatnivån har minskat. Detta i kombination med att befolkningen under ett långsiktigt perspektiv har minskat gör att kommunen inte når upp till fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi. De senaste åren har kommunens resultat varit beroende av engångsintäkter.

 

För att nå fullmäktiges mål behöver bland annat resultatnivån höjas och investeringstakten minskas. Arbetet förväntas bland annat leda till att amortering av låneskulden kan påbörjas samt att stabilitet och handlingsutrymme för fortsatt god kvalitet och utveckling av kommunen och dess verksamheter kan uppnås.

 

Åtgärdsförslagen som det kommer att beslutas om i slutet av oktober är enbart den första delen av uppdraget ”Hållbar ekonomi”. Successivt under hösten och under nästa år kommer arbetet med resterande del i ”Hållbar ekonomi” att fortsätta. För dessa föreslagna åtgärder ska nu utredningar färdigställas och en politisk process ska också genomföras innan ett politiskt ställningstagande kommer att ske. Information om den fortsatta processen kommer via hemsida med mera.

 

Ekonomi och budget

Den bedömda ekonomiska effekten av de åtgärdsförslag som det ska fattas beslut om under oktober innebär en möjlig kostnadsminskning på drygt 9 miljoner kronor för 2016. De i maj månad av kommunstyrelsen fastställa arbetsramarna för budget 2016 motsvarar ett resultat på -6,5 mkr.

 

Arbetsgången för de åtgärdsförslag som kommunfullmäktige ska besluta om den 26 oktober.

 

Augusti

Tjänstemännen har lämnat över de första åtgärdsförslagen i "Hållbar ekonomi" till kommunstyrelsens arbetsutskott för politisk behandling. Denna rapport innehåller cirka 25-30 områden som politikerna ska ta ställning till.  Rapporten finns på Tingsryds kommuns hemsida.

 

Utredningarna har också skickats till berörda nämnder och styrelser för att de ska yttra sig om åtgärdsförslagen.

 

September     

Nämnderna och styrelserna ska lämna in sina yttranden senast den 28 september.

 

5 oktober  

Arbetsutskottet kommer att ta ställning till åtgärdsförslagen. Materialet de har att utgå ifrån är de utredningar som tjänstemännen tagit fram, nämndernas och styrelsernas yttranden samt medborgarnas synpunkter som kom fram under medborgardialogerna i våras.

 

12 oktober 

Kommunstyrelsen tar ställning till vilka åtgärdsförslag de anser ska genomföras. Dessa förslag läggs in i budgetförslaget för 2016.

 

26 oktober  

Kommunfullmäktige beslutar om budget och skattesats för 2016.

 

Redan den 5,6 och 7 oktober kommer det att hållas medborgardialog kring nästa del av åtgärdsförslagen inom ”Hållbar ekonomi”. Denna del innefattar bland annat skolor, äldreboenden, bibliotek, fritidsgårdar samt bad- och idrottsanläggningar. Mer information om dessa dialoger finns som en tidigare nyhet här på hemsidan.