Klipp häcken!

Till alla fastighetsägare!

Tingsryds kommun, Gatuavdelningen, vill förbättra framkomligheten för arbetsfordon, både i samhällen och på landsbygden.

Våra fordon som används vid bl a sophämtning, sopning och snöröjning måste kunna ta sig fram.

Det är därför viktigt att träd, buskar, häckar eller annat inte inkräktar på gång- eller körbana.

Läs även mer om detta i Lokala ordningsföreskrifter för Tingsryds kommun, § 19!