Vår ekonomi

Tingsryds kommun är på frammarsch, vi arbetar målmedvetet med våra visioner och strategier för att öka vår attraktivitet och skapa en positiv bild av kommunen. Ett konkret resultat av detta arbete är att vi förra året blev femton personer fler. Det byggs som alla vet också mycket. Det enskilt största projektet är byggnationen av Örnen som efter många års planering påbörjades under 2013. Likaså byggs det lokaler för musikskolan AMB och en ny konsertlokal. Ett LSS boende färdigställdes också under 2013.

Investeringstakten är hög och det hände väldigt mycket under förra året. Trots att det under en period varit svagare tider och tillväxten varit låg slutade förra årets resultat på 6,1 miljoner kronor plus. Här ska man dock vara medveten om att kommunen fick tillskott av tillfällig karaktär som exempelvis återbetalning av sjukförsäkringspengar samtidigt som resultatet påverkades negativt av Konga bruks konkurs då lokalerna ägs av TUFAB, Tingsryds kommuns utvecklings- och fastighetsbolag.

2013 års resultat innebär att samtliga ekonomiska mål har uppfyllts. Trots kraftfulla insatser gick samtidigt socialnämnden med röda siffror och slutade på 14,8 miljoner minus. Även samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Vår låneskuld har dessutom ökat kraftigt under de senaste sex-sju åren. Vi kan inte längre räkna med att olika engångsbelopp ska kunna täcka kostnader för en ökande låneskuld och obalanser i nämndernas budgetar framöver.

Vår målsättning är att ha en god ekonomisk hushållning och för att kunna leva upp till detta framöver måste vi nu se om vårt hus. Vi måste förbättra vårt ekonomiska resultat för att vi återigen ska få till ett hälsosamt utrymme för investeringar och utveckling av kommunen. För en långsiktig hållbarhet i vår ekonomi måste vi även ha utrymme för avskrivningar och för att amortera av kommunens låneskuld när de stora investeringarna väl är klara. Framöver kan inte nämnderna räkna med att det finns utrymme som medger ett minus. Nämndernas budgetar måste sättas i balans och vår låneskuld måste minska.

Med detta som bakgrund föreslås kommunchefen få ett uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram ett förslag för hur vi ska arbeta fram en hållbar ekonomi och att se till att det finns tillräckligt med marginaler inom våra verksamheter så att vi även framöver kan ha ett bra handlingsutrymme. Vilka åtgärder vi kommer behöva göra ska nu utredas och innan vi vet hur dessa åtgärder kommer att se ut kommer många inom kommunens olika verksamheter att vara involverade för att vi ska få fram ett hållbart förslag. Förslaget ska sedan vidare till politikerna så att de kan ta beslut inför budgeten för år 2016. Detta innebär att kommunchefens slutrapport måste vara klar och gå vidare till kommunstyrelsen i januari 2015.

Jag ser positivt på vår kommuns framtid och vår attraktivitet. Det är inte det vi pratar om här, utan vad vi nu gör är att vi vidtar olika åtgärder för att bibehålla kontrollen över vår ekonomi. Vi måste ta ansvar och se till att vår kommuns ekonomi även fortsättningsvis kommer att vara i balans. Jag förespråkar att vi är realister och att vi redan nu agerar. Arbetet förenklas om vi redan nu tar tag i problematiken.

Patrick Ståhlgren
Kommunstyrelsens ordförande
Tinsgryds kommun