Lämna synpunkter på nya avfallsplanen

Tingsryds kommuns nya avfallsplan ”På väg mot ett Småland utan avfall” är nu ute på samråd och utställning, tillsammans med miljökonsekvensbedömning för planen. Planen beskriver hur kommunen långsiktigt ska hantera avfallsfrågor.

Syftet med avfallsplanen är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) och ägarkommunerna som långsiktigt styr avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.

Här kan du ta del av samrådsförslaget.

Fram till 13 mars kan man lämna synpunkter på förslaget på ssam.se/nyavfallsplan2020. Efter utställningen värderas inkomna synpunkter vid bearbetning av avfallsplanen inför beslut i respektive kommuns fullmäktige.

Vad säger förslaget på avfallsplan?
Planen består bland annat av mål och aktiviteter. Mål för avfallshanteringen till 2025 är:

 • Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom kommunorganisationerna och i samhället i övrigt.
 • Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 procent per person till 2025.
 • Minst 70 procent av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in separat för biologisk behandling senast 2025.
 • Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska.
 • Nedskräpningen i kommunerna ska minska.

Till varje mål finns flera aktiviteter knutna. Några exempel på aktiviteter är dessa:

 • Varje kommun ska ha kommit igång med att arbeta aktivt med förebyggande av avfall inom minst ett verksamhetsområde.
 • Införa system för cirkulering av kommunägda möbler och inventarier i kommunerna.
 • Implementera Livsmedelsverkets nationellt antagna metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.
 • Vid ny- eller ombyggnation av kommunägda bostäder och lokaler ska återbrukat byggmaterial, i den utsträckning där det är lämpligt, efterfrågas, utvärderas och användas.
 • Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfackinsamling till 2025.
 • Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter. Källsortering ska vara tillgänglig för personal, brukare och besökare.
 • Medverka till att etablera verksamhet där material från bygg- och rivningssektorn återbrukas.
 • Samverka med aktörer inom serverings- och butiksledet för att genomföra åtgärder med syfte att minska matsvinnet.
 • Genomföra tillsynsprojekt hos restauranger för att kontrollera att matavfall sorteras ut.
 • En inventering och riskklassning av nedlagda deponier ska utföras med det underlag som finns tillgängligt. Utifrån riskklassningen ska en prioriteringsordning göras utifrån risk men även utifrån behov av exploatering.
 • Genomför skräpmätning på utvalda platser i kommunerna för att följa utvecklingen och effekten av insatser för att minska nedskräpningen.

Vad är en avfallsplan?
Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan där kommunen långsiktigt styr hanteringen av avfall i en riktning mot ett hållbart samhälle där resurserna tillvaratas på ett så effektivt och kretsloppsanpassat sätt som möjligt. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) anger vad avfallsplanen ska innehålla.

SSAM hanterar och ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall i kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult. Andra avfallsfrågor som förebyggande av avfall, tillsyn på avfallshantering, nedskräpning mm ansvarar respektive kommun för. All hantering av tidnings- och förpackningsavfall ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen för.

Framtagandet av avfallsplanen
Framtagandet av avfallsplanen har koordinerats av SSAM i nära samarbete med en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunerna. Arbetet har styrts av ett projektdirektiv för framtagande av avfallsplanen, beslutat i samtliga kommuner. Tematiska möten har hanterat specifika frågor, exempelvis matsvinn och nedskräpning. Målen har förankrats kontinuerligt i respektive kommunorganisation.

Relaterade länkar