Medborgardialog i Ryd

Trygghetsmätningen och trafiken är fortsatt intressant för boende i Ryd. Det visade sig när kommunen bjöd in till en medborgardialog i Trojaskolans matsal, där kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson hälsade besökarna välkomna.

Omkring 80 personer kom till mötet under tisdagskvällen där 2019 års lokala trygghetsmätning redovisades.

Anna Augustsson, kommunpolis i Tingsryds kommun, redogjorde för hur mätningarna gått till, där cirka 71 700 slumpmässigt utvalda personer i hela polisregion syd hade tillfrågats, ungefär 65 procent hade besvarat enkäten. Av dessa enkäter skickades 300 till Ryd där svarsfrekvensen var 65 procent.

Enligt mätningen har den upplevda tryggheten haft en positiv utveckling, genom att indikatorerna i undersökningen visade på lägre problemnivå detta år än 2018. Det betyder att man fortfarande oroar sig för exempelvis inbrott och ungdomsgäng, men där den verkliga utsattheten för brott är fortsatt låg enligt trygghetsmätningen. Resultaten i trygghetsmätningen är ett av de verktygen som polisen tillsammans med kommun och andra samverkanspartners använder för att planera framför allt det brottsförebyggande arbetet.

Medborgardialogen under tisdagskvällen gav ytterligare ett underlag för oron för ungdomsgängen genom berättelser från Rydsborna, vilket polisen och kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.

I trygghetsmätningen återkom även denna gång trafiksituationen. Då främst genom att de boende sett bilar som kört för fort, vårdslöst och genom olovlig körning. Även avställda fordon och fordon med körförbud hade uppmärksammats.

Migrationsverkets Jesper Hanke redogjorde för myndighetens rutiner när flyktingar kommer till Sverige. Rebecca Elmforsen om arbetet med Hållbar trygghet.

Hållbar trygghet

Efter förra medborgardialogen den 6 november 2018, hade arbetsgruppen Hållbar trygghet, där Migrationsverket, kommunpolis, kommunens säkerhetssamordnare, olika kommunala verksamheter och bolag medverkat redan inlett sitt arbete. Anledningen var att undersöka vad den upplevda otryggheten berodde på. Under året som gått har arbetsgruppen som letts av Rebecca Elmforsen, chef för arbete och lärande, skickat ut en enkät i april 2019 till alla hushåll i Ryd med omnejd. Dessutom genomfördes ett dialogmöte i maj som gjorde det möjligt för Rydsborna att själva komma med förslag hur situationen kunde förbättras.

Utifrån det som kom fram i enkäten och dialogmötet sammanställdes en rapport som presenterades för politiken efter sommaren. Efter det har politiken tagit ställning till och beslutat om en handlingsplan med olika åtgärder enligt Hållbar trygghet och som ska återrapporteras efter sex månader.

Kommunstyrelsens beslut och handlingsplan finns att läsa HÄR.

Övrigt

När det gäller det nya torget som invigdes i början av hösten, så verkar Rydsborna vara nöjda. Den frågan genererade många frågor för ett år sedan.

Även skolan och då med anledning av att många barn saknade kunskapen om de trafikregler som gäller.

Även frågan kring belysning på Strandpromenaden lyftes där olika lösningar presenterades.

Rebecca Elmforsen redogjorde för projektet Hållbar trygghet.

Information om hur asylprocessen går till. Migrationsverket Jesper Hancke redogjorde för det.

Rydkampen var på plats med Dan Fjällström och Christer Johnsson.

Anna Augustsson, kommunpolis i Tingsryd, presenterade 2019 års Trygghetsmätning.

Rebecca Elmforsen, chef för arbete- och lärande

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson hälsade Rydsborna välkomna och berättade om handlingsplanen utifrån Hållbar trygghet.

Jesper Hancke från Migrationsverket redogjorde för hur asylprocessen ser ut och svarade på frågor kring det.

Ulf Wilson, kommissarie och gruppchef vid polisen Tingsryd förklarade hur polisen arbetar vid misstänkta brott.

Kommunchef Christer Kratz serverade kaffe till Rydsborna.