Möjliga åtgärder för att få en hållbar ekonomi

Kommunstyrelsen har idag tagit emot en utredning med åtgärdsförslag från kommunens centrala chefsgrupp med kommunchef, Laila Jeppsson i spetsen. Dessa förslag skickas nu vidare ut på remiss till nämnder och partigrupper och beslut kommer sedan att fattas av kommunfullmäktige den 29 mars. Den ekonomiska effekten av de åtgärdsförslagen som nu läggs fram bedöms sammantaget kunna minska kommunens årliga kostnader med cirka 13 mkr per år. Utredningen föreslår att cirka 25 procent av denna kostnadsminskning inom respektive verksamhet används till permanenta resurstillskott för nödvändig och långsiktig kvalitetsutveckling i verksamheten.

Hög investeringstakt och ökad låneskuld, krympande resultatnivå med budgetunderskott i verksamheten och beroende av tillfälliga engångsintäkter samt en långvarig befolkningsminskning har gjort att Tingsryds kommun inte når upp till fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i april 2014 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi i kommunen. I februari 2015 presenterade kommunchefen en slutrapport som innehöll strategiska prioriteringar för en hållbar ekonomi samt möjliga åtgärder i verksamheterna. I mars 2015 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram de beslutsunderlag som presenterats i slutrapporten.

 

Beslutsunderlag kommer, förutom utredningen, också vara politiska diskussioner, medborgardialogerna som hölls i höstas samt yttranden från berörda nämnder. Detta är den andra av tre delar av uppdraget ”Hållbar ekonomi”.  I utredningen redogörs bland annat för kommunens långvariga befolkningsminskning, den förhållandevis höga kostnadsnivån inom flera områden, samt verksamheternas geografiska omfattning och fördelning sett från perspektivet tre geografiska områden istället för sju som ofta idag.

 

Nedan en kort sammanfattning av innehållet i utredningen..

  • Folkbiblioteksverksamheten koncentreras till huvudbiblioteket i Tingsryd och filialbiblioteken i Väckelsång, Urshult, Ryd, Rävemåla, Linneryd och Konga avvecklas. Skolbiblioteken omvandlas till moderna, digitaliserade skolbibliotek.
  • Skolorna i Rävemåla och Konga avvecklas.
  • Äldreboendet i Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på äldreboendet Örnen i Tingsryd (+10 platser) tas i bruk. Organisationen för hemtjänsten förändras från dagens sju områden till tre områden.
  • Linneryds badhus avvecklas, liksom gymnastiksalen i Konga. Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner minskas från 20 till 10.
  • Tillagningsköket på Lindegården samt mottagningsköket på Rävemålaskolan avvecklas.
  • Fritidsgårdsverksamhet ska eftersträvas i samtliga sju tätorter i kommunen. Inriktning att utveckla verksamhetens tillgänglighet och innehåll tillsammans med föreningslivet.
  • Totalsumman för bidrag till samlingslokaler halveras och kommunens ekonomiska engagemang koncentreras till tre lokaler, förslagsvis Parken Urshult, Konga Folkets Hus och Gibson Auditorium. Övriga samlingslokaler får minskade bidragsmöjligheter.
  • Handlingsplan för utveckling av kollektivtrafiken ska tas fram utifrån de verksamhetsförändringar som fullmäktige beslutar om.

 - Vi behöver genomföra förändringar för att få till en långsiktigt hållbar ekonomi. Jag tror och hoppas att många också har förståelse för att vi måste genomföra åtgärder även om flera av förslagen är oerhört tuffa både för vår personal och för våra medborgare. Jag förstår också om en del kan tycka att det tagit lång tid och nu kommer det att ta ytterligare en tid innan beslut kommer fattas i slutet av mars. Men här vill jag säga att det är viktigt att det får ta tid, demokrati tar tid. Besluten som kommer att fattas ska ha vänts och vridits på, alla som vill, ska få ha sagt sitt. Vi kommer, i vårt beslutsfattande, bland annat att använda oss av alla de kloka inlägg som kom fram under medborgardialogerna som hölls i höstas. De beslut som kommer att tas i mars ska vara väl genomtänkta, det är beslut vi ska ha med oss under lång tid framöver och som ska skapa goda förutsättningar för att våra barn och barnbarn ska kunna ha minst samma möjligeter som vi själva har idag, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

 

För ytterligare information kontakta:
Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, 070 374 41 54, mikael.jeansson@tingsryd.se