Nordbalt-länken - en ny 400 kV-ledning genom Tingsryds kommun

Svenska Kraftnät är det statliga bolag som har uppdraget att bygga och driva de allra största stamledningarna för kraftöverföring i Sverige. Svenska Kraftnät har precis innan sommaren annonserat planer på att bygga en ytterligare 400 kV-ledning, Nordbalt-länken, mellan Hemsjö i Blekinge och Nybro (stamnätsstationen Ekhyddan) i Kalmar län för anslutning till baltkablarna över Östersjön. Genom Tingsryds kommun är det tänkt att ledningen passerar bland annat Konga. Svenska Kraftnäts samrådshandlingar inkom till Tingsryds kommun som e-post den 9 juni i år och i pappersform den 12 juni. Dessa planer har väckt många frågor och stor oro bland de boende längs de tänkta sträckorna. En oro som vi alla tar på största allvar.

 

Då jag själv var mycket angelägen om att få ytterligare information om hur kraftbolaget tänkt kring detta och varför man vill bygga ännu en så stor ledning (detta är ju kraftledningarnas motorvägar!) så deltog jag på Svenska Kraftnäts inledande samrådsmöte i Konga. Jag fick då möjlighet att få tala med den person som är ansvarig för projektet vid Svenska Kraftnät.

 

Vad som framkom var att huvudspåret är att lägga en ny ledning omedelbart intill den gamla 400kV-ledningen. Man sparar då cirka hälften av markbehovet jämfört en helt ny ledningsgata. En alternativ lösning är att bygga intill EONs befintliga 130 kV-ledning norröver med möjligheten att vid behov växla sträckning mellan dessa båda ledningsgator.

 

De kommentarer Smålandsposten i sin artikel den 9 juli redovisade från mig var mina personliga erfarenheter från mitt arbete som förrättningslantmätare. Jag berättade då för reportern om juridiken kring hur en ledningsrätt bildas och vad den innebär för ledningsägaren respektive för markägarna och alla de olika prövningar som görs i en sådan förrättning. En kraftledning kräver dock först tillstånd från Energimarknadsinspektionen, så kallad koncession. Lantmäteriet kommer sedan in i bilden då ett koncessionsbeslut ska omsättas i en ledningsrätt.  I de allra flesta fall bildas ledningsrätter efter överenskommelser med de berörda fastighetsägarna.

 

En utbyggnad av det svenska stamnätet krävs för att garantera en säker och jämlik tillgång på elkraft i hela Sverige. De elområden som Sverige tvingades genomföra efter krav från den europeiska elmarknaden medför att elkraften är dyrare hos oss i södra Sverige där den förbrukas, än i norra Sverige där den tillverkas. Vi i Tingsryd betalar alltså mer för vår ström än vad vi skulle behöva om ledningskapaciteten hade räckt till för efterfrågan. Vi riskerar också elransoneringar vid de högsta belastningarna vintertid. Detta påverkar både näringslivet genom ett sämre konkurrensläge och våra invånare genom högre boendekostnader.

 

Som kommunpolitiker i en mindre kommun tror jag mig ha små möjligheter att lyckas med att helt motsätta sig ett nationellt ledningsbygge. Ledningen byggs för att integrera baltstaterna i den europeiska elmarknaden och därmed minska deras beroende av rysk el och ryska påtryckningar. Utvecklingen i Ukraina visar att kranarna till energi i form av gas och el är väl så effektiva påtryckningsmedel på en stats inre angelägenheter. Mitt uppdrag som företrädare för invånarna Tingsryds kommun blir då att verka för att intrånget och skadan på miljön och för berörda markägare blir så litet som det bara går.

 

Det finns tankar kring de tekniska möjligheterna att gräva ner ledningen istället för att hänga den i luften. Som jag har uppfattat informationen går det inte att gräva ner växelströms-ledningar med dessa höga spänningar. En omvandling till likström kan dock ske och ledningen kan då grävas ner. Det krävs fortfarande en ledningsrätt/ledningsgata, men då med betydligt mindre omfattning än för luftledning. Den befintliga ledningsgatan skulle då räcka till utan utvidgning. Vid internationell elöverföring är likström vanlig och Nordbalt-ledningen är just primärt avsedd för export av kraft via Östersjökablarna.

 

Jag kommer som företrädare för Tingsryds kommun att delta på det informationsmöte LRF arrangerar den 2 september med landshövdingen och kommunpolitiker i Tingsryd och Lessebo kommuner. Förhoppningsvis kan vi då få mer information om tankarna kring ledningen och hur vi kan påverka möjligheterna att få ledningen lagd i marken. Så snart vi vet mer kommer information att läggas upp på kommunens hemsida.

 

Jag vill klargöra att Tingsryds kommun kommer att med kraft agera för att om en ny ledning får koncession av Energimarknadsinspektionen ska ledningen grävas ned i befintligt ledningsgata och att bästa möjliga teknik ska användas med minsta möjliga intrång för miljö och berörda fastighetsägare !

 

Med vänligaste hälsningar

Patrick Ståhlgren
Ordförande kommunstyrelsen Tingsryds kommun