Ökad bemanning och bonus till personal – några av satsningarna när 22,5 miljoner i statsbidrag betalas ut

Vård- och omsorgsnämnden har nu beslutat vilka satsningar som görs med statsbidraget på 22,5 miljoner kronor som Tingsryds kommun tilldelades i juni. Bland annat läggs 13,7 miljoner kronor på ökad grundbemanning 2022-2023.

Statsbidraget ”Prestationsbaserade medel i syfte att minska timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre” på 22,5 miljoner kronor ska användas under år 2022 och 2023.

Redan i höst kommer varje verksamhet inom äldreomsorgen och omsorgsfunktionsnedsättning ges möjlighet att utöka sin grundbemanning och satsningen ska leda till flertalet utvecklingsinsatser. Exempel på utveckling av verksamheten kan vara helgtjänster, utbildning inom demens- eller palliativ vård, hållbara arbetsplatser och arbetsmiljöarbete. På satsningen läggs 5,2 miljoner kronor i år och 8,5 miljoner kronor under år 2023.

1,6 miljoner kronor läggs på en så kallad uppskattningspeng, 3 000 kronor per tillsvidare anställd medarbetare som var anställd 1 september 2022 och till visstidsanställda som var anställda vid samma tidpunkt och då hade varit anställda i sex månader. Den ekonomiska bonusen ska enligt plan betalas ut i samband med löneutbetalningen i oktober.

De återstående drygt 7,2 miljoner kronorna kommer att läggas på bland annat projekt kring medarbetarskap, kompetensutveckling, aktivitetssamordning, ledarskapsutveckling och införande av nya system och ny teknik. 3,8 miljoner kronor av dessa kommer att gå till investeringar och renoveringar, bland annat rörande digitala lås, signeringslistor och trygghetslarm samt uppfräschning av personalutrymmen.

Vård- och omsorgsnämndens politiker var eniga i beslutet om vilka satsningar som ska göras.

Vi gör den största satsningen på det som våra medarbetare lyfter som viktigast, nämligen höjd grundbemanning. Vi vill även visa vår uppskattning gentemot våra medarbetare genom en uppskattningspeng på 3 000 kronor. Deras insatser bidrog till att vi fick statsbidraget, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Magnus Carlberg.

Jag är glad över att vi under så begränsad tid har hunnit ta fram hållbara förslag till vår beslutande politik. Förvaltningsorganisationen har försökt hitta områden som ska gagna vår verksamhet, men som också visar uppskattning till varje enskild medarbetare. I det här har det också legat en vilja att möjliggöra för kompetenspåfyllnad och kratta gången för framtiden, säger vård- och omsorgschefen Martin Hansson.

Vård- och omsorgsnämnden i Tingsryds kommun, augusti 2022. Längst bak till höger står också vård- och omsorgschefen Martin Hansson.